فایل word مقاله سبک شناسی شعر

فایل word مقاله سبک شناسی شعر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله سبک شناسی شعر دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله سبک شناسی شعر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله سبک شناسی شعر

مقدمه :  
سبک خراسانی  
دوره طاهریان و صفاریان :  
مختصات سبکی این دوره :  
دوره سامانیان :  
عصر غزنویان :  
پیدا آمدن سلجوقیان در دهه سوم قرن پنجم :  
مختصات سبکی شعر خراسانی  
شعر قرن ششم : سبک حد واسط  
مختصات شعر قرن ششم  
سطح زبانی :  
سطح فکری :  
سطح ادبیات :  
سبک عراقی  
شیوع عرفان :  
رواج غزل :  
مختصات سبک عراقی  
به لحاظ زبان :  
از نظر فکری :  
از نظر ادبی :  
سبک شعر حد واسط سبک عراقی و هندی  
مختصات شعر حد واسط  
مختصات زبانی :  
مختصات فکری :  
مختصات ادبی :  
سبک هندی  
معروف ترین شاعران سبک هندی :  
مختصات سبک هندی  
زبان :  
فکر :  
ادبیات :  
شعر دوره بازگشت  
مختصات شعر دوره بازگشت :  
نقش جریان ادبی بازگشت در پیدایش سبک شناسی :  
سبک شعر نو  
مردمی شدن ادبیات  
دوره پهلوی :  
سه شیوه رایج در شعر نو عبارتند از :  
مقایسه مختصات شعر نو و شعر سنتی  
شاملو و شعر نو :  
شبانه  
غزلی در نتوانستن  
منابع و ماخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله سبک شناسی شعر

1-   کلیات سبک شناسی / شمیسا سیروس / انتشارات فردوس / چاپ پنجم

2-   سبک شناسی شعر / شمیسا سیروس / انتشارات فردوس / چاپ نهم

3-   شعر نو از آغاز تا امروز / حقوقی محمد / نشر روایت / چاپ اول

4-   آیدا : درخت و خنجر و خاطره / شاملو احمد / مؤسسه انتشارات نگاه / چاپ هشتم

5-   مدایح بی صله / شاملو احمد / انتشارات زمانه / چاپ سوم

6-   از هوا و آینه ها / شاملو احمد / مؤسسه انتشارات نگاه / چاپ هشتم

مقدمه

واژه سبک در سه مفهوم به کار می رود. سبک شخصی ، سبک دوره و سبک ادبی . سبک شخصی ، سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او را در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می دارد. کسانی مثل فردوسی ، نظامی ، خاقانی و حافظ و ;. سبک شخصی دارند

سبک دوره ، سبک کلی کم و بیش به هم شبیه شاعران و نویسندگان دوره هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصاتی که در آثار شعری قرون چهارم و پنجم مشاهده می شود در یک نگاه کلی به هم شبیه است. به سبک این دوره سبک خراسانی می گویند. سبک ادبی ، وجوه متمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در سرتاسر جهان مختصات خاص خود را دارند

در این نوشتار[1] توضیح مختصری راجع به سبک دوره خواهیم آوریم و برای این کار ادوار شعر فارسی را به صورت زیر بررسی خواهیم کرد

1-    سبک خراسانی : نیمه دوم قرن سوم ، قرن چهارم و قرن پنجم

2-    سبک حد واسط یا دوره سلجوقی : قرن ششم

3-    سبک عراقی : قرن هفتم ، هشتم و نهم

4-    سبک حد واسط یا مکتب وقوع و واسوخت : قرن دهم

5-    سبک هندی : قرن یازده و نیمه اول قرن دوازده

6-    دوره بازگشت : اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

7-    سبک حد واسط یا دوران مشروطیت : نیمه اول قرن چهاردهم

8-    سبک نو : از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد

توضیح این نکته ضروری است که این سبک ها مرز کاملا مشخصی ندارند و معمولا شاعران پایان یک دوره ، آغازگر دوره بعدند و یا با آغازگران دوره بعد معاصرند

سبک خراسانی

سبک شعر فارسی دری از آغاز نیمه دوم قرن سوم تا پایان قرن پنجم را سبک خراسانی می نامند. به سبک خراسانی سبک ترکستانی هم می گویند. از نظر فکری شعر این دوره شاد و برونگرا و عقلانی و واقع گراست که در آن از عرفان و مسائل روحی خبری نیست و کلا مشتمل بر روح حماسی است

سبک خراسانی ، سبک آثار نخستین و کهن زبان فارسی است که عمدتا ( نه همه آنها ) در مشرق ایران شکل گرفته اند. سبک خراسانی ، از لحاظ تاریخی سلسله های طاهری و صفاری و سامتنی و غزنوی را در        برمی گیرد. البته بحث اصلی مربوط به سامانیان و غزنویان است

دوره طاهریان و صفاریان :

در این دوره ، یعنی قرن سوم از 8 شاعر خبر داریم که مجموعا از ایشان 58 بیت شعر باقی مانده است.       می گویند شعر فارسی با قصیده ای از محمد بن وصیف سگزی به مطلع زیر شروع شده است

ای امیری که امیران جهان خاصه و عام                                    بنده و چاکر و مولای و سگ بند و غلام

و بعدها سان کرد ، محمد بن مخلد سگزی ، فیروز مشرقی ابوسلیک گرگانی و ;.. شاعران دیگر این دوره اند

مختصات سبکی این دوره :

مختصات زبانی چند بیت باقیمانده از این دوره ، همان مختصات زبان کهن فارسی است. لغات عربی در شعر این دوره نادر است. شکل کهن افعال به کار می رود. « به » بدون فعل « است » به معنی « بهتر ست » آمده است. فعل امر بدون « ب » به کار می رود مانند : پند گیر ، افعال قدیمی مانند گوش داشتن ( به معنی به هوش بودن و مراقب بودن ) و « شو » به معنی برو و ;. به چشم می خورند

به لحاظ فکری اشعار این دوره بیشتر از نوع ادب تعلیمی هستند که با لحنی حماسی در باب خوی آزادگی داشتن، پند و اندرز می دهند. روحیه سلحشوری و حماسی ایرانیان سده های نخستین که هنوز طعم شکست های پی در پی را نچشیده اند ، از این شعرها آشکار می شود

به لحاظ ادبی بیشتر این اشعار قطعه هستند. اشعار این دوره ، صنایع ادبی ندارند. تصویری نیستند ، شعرهایی مستقیم و حرفی اند . که نمایش نمی دهند و بیشتر مبتنی بر منطق نثرند . نثری که موزون شده باشد

دوره سامانیان :

قرن چهارم دوره سامانیان و دوره پیدایش و رواج و تثبیت نظم و نثر فارسی است و رودکی پدر شعر فارسی در این دوره ظهور کرد. سامانیان  مردمی فرهنگ دوست بودند و در دوره آنان کتاب های متعددی از عربی به فارسی ترجمه شده است. از عصر سامانیان 35 شاعر را می شناسیم که از ایشان حدود 2000 بیت شعر باقی مانده است. که حدود 1300 بیت از آن متعلق به رودکی و ابوشکور بلخی است. از رودکی حدود 900 بیت باقی مانده است. شعرهای رودکی از لحاظ زبان همانند شعرهای قبلی است : لغات عربی کم دارد

شعر این دوره ، به لحاظ فکری ، ادب تعلیمی است که با لحن حماسی بیان شده است

به لحاظ ادبی مانند شعرهای قبلی ، قطعه است و هرچند مانند شعرهای قبلی حرفی است و نه تصویری و کنایی، اما تا حدودی به صنایع بدیع توجه دارد. لغات در معانی خود به کار رفته اند و مجاز ندارد. از تشبیه و استعاره خبری نیست. ولی به لحاظ متانت و آهنگین بودن به طور محسوسی از اشعار دوره طاهریان و صفاریان پیشرفته تر است. لغات مهجور کهن و نزدیک به پهلوی دارد. از رودکی مثنوی و قصیده مانده است. او را واضع رباعی دانسته اند. غزل در دوره او بسیار نادر و کمیاب است. لغاتی که در فارسی امروز ، مهجور و دشوار محسوب می شوند. در اشعار این دوره و شعر رودکی فراوان اند. در مجموع شعر رودکی نمونه کامل شعر سبک خراسانی قرن چهارم یعنی شعر عهد سامانی است. روح حماسی که از مختصات مهم سبک خراسانی است برای نخستین بار در شعر رودکی دیده می شود. شعر این دوره از لحاظ ادبی ساده است. شاعر بیشتر حرف می زند تا نمایش بدهد. بدیع و بیان در شعر این دوره دیده نمی شود مگر به تصادف و ;

از شعرای دیگر این دوره می توان ، شهید بلخی ، ابوشکور بلخی ، دقیقی و کسایی مروزی را نام برد

عصر غزنویان :

وقتی که غزنویان دست پرورده سامانیان به حکومت می رسند. در رسوم درباری و قوانین اجتماعی تغییرات ناگهانی و بنیادی رخ نمی دهد و از این رو تغییر محسوس شدیدی در سبک ادبیات این دوره دیده نمی شود. اما به هر حال در حکومت و بینش غزنویان با سامانیان اختلافاتی است که باعث تغییراتی در سبک زندگی و تفکر مردم و نهایتا سبک ادبیات شده است

در قرن پنجم از حدود 164 شاعر خبر داریم که از ایشان بدون احتساب ابیات شاهنامه 164593 بیت باقی مانده است. شعر دوره غزنوی شعر نیمه اول قرن پنجم است و بعضی از شاعران این عهد پرورده سامانیان هستند مانند کسایی مروزی و استاد سخت فردوسی و ;

از شاعران دیگر این دوره عنصری ، فرخی سیستانی ، منوچهری دامغانی و ;. قابل ذکرند

پیدا آمدن سلجوقیان در دهه سوم قرن پنجم :

سلجوقیان ترکانی بودند که از خارج از ایران آمده بوند ، خط و زبان فارسی را نمی دانستند ، با رسوم ایرانیان آشنایی نداشتند. سلطه آنان باعث تغییر در اوضاع و احوال اجتماعی شد که در نتیجه سبک را هم عوض کرد. اما در سبک شناسی باید توجه داشت که در بین دو سبک همواره دوره بینابینی وجود دارد. از این رو نتیجه تسلط سلجوقیان را باید در قرن ششم جست و هنوز تا پایان قرن پنجم همان سبک کهن خراسانی با مختصر تحولی رایج است

قطران ( متوفی به 481 ) ، اسدی طوسی ، ناصر خسرو و ;.. هنوز به اسلوب کهن شعر می گویند. شعر ابوسعید ابی الخیر و بابا طاهر مختصات سبک خراسانی را دارند اما عاشقانه و عارفانه و حکمی هستند. رباعیات ابوسعید معمولا چهار قافیه ای هستند یعنی مصراع سوم آنها با سایر مصاریع قافیه دارد

مختصات سبکی شعر خراسانی

الف : مختصات زبانی :

زبان فارسی این دوره ، زبان مادری گویندگان است. یعنی شاعران این دوره ، زبان فارسی را از روی آثار ادبی پیش از خود نمی آموختند. از این رو زبان ایشان طبیعی و ساده و روان است. و در آن ابهام نیست. شعر این دوره مشتمل بر مجموعه ای از لغات است که بسامد آن در دوره های بعد کم می شود : ساتگین ، چرخشت ، سعتری و ;

ب : مختصات فکری :

1-   شعر این دوره شعری شاد و پر نشاط است و از محیط های اشرافی و گردش و تفریح و باغ و بزم سخن   می گوید ولی با این همه از پند و موعظه و اندرز خالی نیست

2-   شعری واقع گراست و در آن از امور ذهنی و خیالی خبری نیست

3-   شاعران با معارف پیش از اسلام آشنا هستند و از این رو تلمیح به اسم قهرمانان و شاهان مثل انوشیروان و زنجیر او و ;. اعیاد و مراسم چون نوروز و جشن سده و ; به چشم می خورد

4-   معشوق مقام والایی ندارد و حتی گاهی مقام او پست است. معشوق گاهی مرد است و گاهی کنیز. و به همین علت همیشه صحبت از وصال است نه فراق

5-   جنبه عقلانی و تعادل بر جنبه های احساسی چیره است

6-   روح حماسی بر شعر این دوره حاکم است

7-   برونگراست و با دنیای درون و احساسات و عواطف و هیجانات و مسائل روحی سروکار ندارد

8-   موضوع اصلی مدح ممدوح و سپس وصف می ( خمریه ) و مشوق است

ج : از نظر ادبی :

1-   قالب شعری غالب ، قصیده است. غزل به معنی مصطلح خیلی کم است اما رباعی و مثنوی رایج است

2-   استفاده از بدیع و بیان طبیعی است و هرچه جلوتر بیاییم ، مشخص تر می شود. صنایع بدیعی این دوره بیشتر لفظی است از قبیل موازنه و لف و نشر و انواع سجع و ; و از صنایع معنوی بیشتر در موارد ساده ای چون تضاد و مراعات نظیر اعتنا دارند

بی پیرایگی یعنی خالی بودن از صنایع بدیعی همراه با سادگی لغات و روانی ترکیب ها ، مهم ترین مشخصع شعری این دوره است به طوری که می توان به سبک خراسانی ، سبک ساده هم گفت

3-   قافیه و ردیف هرچه عقب تر برویم ساده تر است و مثلا از ردیف های دراز و غیر معمول استفاده نمی شود و اصولا ردیف کم است

4-   توصیف قوی است و از جزئیات طبیعت از قبیل انواع گل ها و پرنده ها و باغ و می و مطرب و ; کمان و اسب و ;. توصیفات دقیقی شده است. عینی بودن شعر سبب شده است که شاعران به توصیف جزئیات طبیعت بپردازند. شیوه آنان در این زمینه تشبیه مرکب و تشبیه تفصیلی ( تشبیه حماسی ) است

5-   تشبیهات مرکب حسی زیاد است . استعاره نیز تا حدودی مرسوم است

6-   در آغاز چون شعر با موسیقی همراه بود ، بحوری دیده می شود که امروزه مطبوع نیست و این اوزان بعدها متروک شده اند. همچنین گاهی مسائل عروضی در شعر این دوره دیده می شود که امروزه استثنا محسوب می شوند

7-   از قوالب قدیم ، قصیده های تمام مطلع و مسمط قدیم ( شعر مسجع ) دیده می شود

بیزارم از پیاله ، وز ارغوان و لاله                     ما و خروش و ناله ، کنجی گرفته تنها

کسایی مروزی

شعر قرن ششم : سبک حد واسط

[1]   این نوشتار در واقع خلاصه کتاب سبک شناسی شعر اثر دکتر سیروس شمیسا می باشد. در قسمت هایی از کتاب کلیات سبک شناسی و در بخشهایی از کتاب « شعر نو از آغاز تا امروز » اثر محمد حقوقی نیز استفاده شده است

1   یکی از نکات زبان سبک خراسانی این است که در عین کم بودن لغات عربی ، گاهی به جای لغات معمول فارسی، لغات عربی دارد. مثلا به جای سخت ، صعب و به جای جنگ ، حرب را به کار می برد

1   به نثر این دوره ، نثر مرسل یعنی آسان و بی پیرایه می گویند

 

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word مقاله سایز کابل

فایل word مقاله سایز کابل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله سایز کابل دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله سایز کابل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله سایز کابل

مقدمه

1-1 تئوری مربوط به تعیین مقاطع کابلها

1-1-1 مدارهای تک فاز

جریان خط یک موتور سه فاز در حالت کار در ظرفیت اسمی آن عبارتست از

1-2 تعیین مقاطع کابلها بر اساس افت ولتاژ

1-2-1 افت ولتاژ در مدارهای تک فاز (کابل کشی زمینی)

1-2-2 افت ولتاژ در مدراهای سه فاز در کابل کشی زمینی

1-2-3 تعیین مقطع سیم‌های هوایی بر اساس افت ولتاژ مجاز

1-3 Principle

1-3-1 ظرفیت حرارتی جریان اتصال کوتاه

1-3-2 بررسی سطح مقطع کابل بر اساس افت ولتاژ

1-3-2 بررسی سطح مقطع کابل بر اساس جریان مجاز در حالت پایدار

مراجع

فصل دوم

طراحی سیستم زمین (Earthing Design)

مقدمه

تعاریف

مراحل شروع کار

اندازه‌گیری مقاومت مخصوص خاک

روش چهار نقطه‌ای ونر

اتصال به شبکه زمین

* مطالعه ولتاژ انتقالی و جستجو برای نقاط خطرناک

عوامل زیر بایستی مورد تأکید قرار گیرد

مراجع

فصل سوم

Lightning Protection

Lightniug Protection With shield Write 3-

3-1-2 تحلیل ناحیه بین دو شیلد وایر

3-1-3 تحلیل ناحیه بیرونی شیله دایر

3-2 حافظت از صاعقه بااستفاده از نیزه

مرجع

فصل چهارم

طراحی سیستم‌های صوتی (Paging systems)

4-1 اصول پایه‌ای در طراحی صوتی

4-2نویز و قدرت بلندگو

4-3قدرت صدای خروجی از بلندگو

4-4  محاسبه شدت صوت

4-5 تضعیف صدا

4-6 عایق بندی و انتقال صدا

4-7   پراکندگی و انتشار صوت

4-8 انتخاب بلندگوها و محلهای نصب آنها

:Speaker arrangment indoors

Speaker arrangement Outdoor

فصل پنجم

Lighting  design

مقدمه

5-1-1  Indoor Lighting

5-1-2روش لومن با استفاده از شاخص فضا

5-1-3شرح جدول و چگونگی استخراج ضریب بهره

5-1-4روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه‌ای

5-1-5شرح جدول ضریب بهره در روش تقسیم ناحیه‌ای

5-1-6چندنکته

-5-2  روشنایی معابر (Outdoor Lighting)

-5-2-1 مشخصات روشنایی معابر

-5-2-1-1 ایجاد روشنایی کافی در سطح خیابان

-5-2-1-2  یکنواختی روشنایی در سطح خیابان

-5-2-1-3 جلوگیری از چشم زدگی حاصل از نور چراغ

-5-2-3  لامپهای مورد استفاده در روشنایی معابر

-5-2-4 ترتیب نصب چراغهای خیابانی

-5-2-5 طراحی روشنایی معابر

فصل ششم

Cathodic Protection

مقدمه

انواع سیستم های حفاظت کاتدیک;

طراحی حفاظت کاتدیک

-6-1  اطلاعات مورد احتیاج

طراحی حفاظت کاتدیک گالوانیک (Sacrificial  Anode)

منابع

1-1 تئوری مربوط به تعیین مقاطع کابلها

مقاطع کابلها و سیم‌ها توسط جریان مجاز، جریان اتصال کوتاه و حداکثر افت ولتاژ تعیین می‌شود. برای تعیین مقاطع کابل‌ها بر اساس جریان مجاز، بحث خود را به دو قسمت مدارهای تک فاز و مدارهای سه فاز تقسیم می‌نماییم

1-1-1 مدارهای تک فاز

در این مدارها جریان از فرمول  بدست می‌آید که در آن

 W: توان ورودی
V:ولتاژ مدار
ضریب تان مدار است

 در این فرمول فرض بر این است که تمام تجهیزات با هم، همزمان کار می‌کنند، ولی در عمل چنین چیزی پیش نخواهد آمد لذا یک ضریب kd به فرمول جریان اضافه می‌نماییم. این ضریب عبارتست از حداکثر توان مصرفی همزمان به کل توان بارها، که به ضریب مصرف یا ضریب همزمانی معروف است. پس داریم

1-1-2 مدارهای سه فاز:

جریان خط یک موتور سه فاز در حالت کار در ظرفیت اسمی آن عبارتست از

نکته قابل توجه در موتورهای سه فاز این است که در لحظه راه اندازی جریان موتور به 5 تا 7 برابر مقدار نامی خود می رسد ولی چون مدت زمان شریان این جریان کم است لذا این مسئله تأثیری در اتنخاب سطح مقطع ندارد

 پس از بدست آوردن جریان هر تجهیز، با استفاده از جداول استاندارد کابلها می توان یک کابل را که از نظر اقتصادی نیز بهینه است را انتخاب نمود

1-2 تعیین مقاطع کابلها بر اساس افت ولتاژ

در این قسمت ابتدا به بررسی افت ولتاژ در کابلکشی‌های زمینی (که خود شامل مدارهای تک فاز و مدارهای سه فاز می‌شود) می پردازیم  سپس به سراغ کابل کشی هوایی می‌رویم

1-2-1 افت ولتاژ در مدارهای تک فاز (کابل کشی زمینی)

: عبارتست از درصد افت ولتاژ مجاز که طبق استاندارد باید از حدی خاص تجاوز نکند و جزء معلومات مسئله است

: مقاومت ویژه هادی کابل

 a: سطح مقطع سیم

(ضرب صورت و مخرج در v)

n: تعداد شاخه‌ها

1-2-2 افت ولتاژ در مدراهای سه فاز در کابل کشی زمینی

 همان طورکه می دانیم در شرایط متعادل جریان خط نوترال ما صفر می‌باشد. و در حالت بار متعادل، نظر به تشابه کامل فازها، می‌توانیم تنها برای یک فاز محاسبات را انجام دهیم. و این محاسبه را برای فازهای دیگر به کاربریم

  نکته: در مدارهای سه فاز سعی بر آن است که بار به صورت متعادل بر روی هر سه فاز تقسیم گردد، در غیر این صورت برای تعیین مقطع کابل، پس از بارگذاری روی فازها، بایستی محاسبات جریان مجاز و افت ولتاژ برای هر فاز به صورت جداگانه انجام گیرد

 در صورتی که خط تغذیه یه فاز n بار سه فاز را در فواصل مختلف تغذیه کند از روش زیر استفاده می‌گردد

1-2-3 تعیین مقطع سیم‌های هوایی بر اساس افت ولتاژ مجاز

در کابل کشی هوایی، چون فاصله بین کابلها زیاد می‌اشد، نمی توان از اثر اندوکتانسی خط صرف نظر کرد لذا محاسبات به صورت زیر خواهد بود

فرمول بالا یک فرمول بازگشتی است چون a در سمت چپ معادله و در سمت راست معادله موجود است. یعنی a با خودش رابطه دارد. برای بدست آوردن سطح مقطع ابتدا از جمله دوم مخرج صرف نظر می‌نماییم و a را بدست می آوریم. این مقدار حدس اولیه مناسبی برای a خواهد بود، و سپس از این a برای بدست آوردن مقدار صحیح آن در رابطه بازگشتی بالا استفاده می‌نماییم

تئوری مربوط به سایز کردن کابلها را به صورت اجمالی بررسی کردیم. حال به بررسی سایز کردن کابلها در حالت کار عملی می‌پردازیم. برای شروع کار ابتدا می‌بایستی ابتدا نوع کابل کشی از نظر زمینی یا هوایی تعیین گردد. بعد از آن اگر کابل کشی بصورت زیر زمینی انجام شود باید مشخصات لازم برای طراحی به ما داده شود. این مشخصات عبارتست از : درجه حرارت محیط در شرایط کار، درجه حرارت زمین در شرایط کار، نوع کابل استفاده شده (از نظر تک هسته‌ای یا چند هسته‌ای) ، عمق خواباندن کابل در زمین فاصله مرکز تامرکز کابلها، ;

بعد از تعیین این موارد به سراغ تعیین سطح کابل می‌رویم که در این مورد ابتدا باید سطح کابل از نظر جریان اتصال کوتاه و سپس از نظرجریان مجاز در حالت پایدار و سپس از نظر افت ولتاژ استاندارد مورد بررسی قرار گیرد. در زیر این مراحل شرح داده شده است

شرایط محل کابل کشی که عبارتند از موارد زیر را بررسی می‌کنیم

(1): (درجه حرارت محیطی محل)  outside ambient temprature

(2):(مقاومت حرارتی خاک) Soil thermal resistivity

 (3) : (درجه حرارت زمین) Groound temprature

(4):‌(بیشترین‌درجه‌حرارت‌مجاز‌هادی)Max Conductor operating tempratare

 (این مثال خاص عبارتست از پروژه شماره 8034 و 16057 شرکت سازه

)Description: Calcalation note for Cable sizing (204v and 64v)

تذکر: در این مثال خاص از کابل XXDL استفاده شده است برای بررسی انواع دیگر کابلهای دیگر به جدول A1 در ضمیمه مراجعه شود

 

1-3 Principle

برای تعیین سایز کابل بایستی سه مورد زیر را برای هر تجهیز مورد مطالعه قرار دهیم

1)      Thermal Short Circuit Withslound capacity

2)      Voltag drop

3)      Current rating

حال تک تک موارد زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم

1-3-1 ظرفیت حرارتی جریان اتصال کوتاه

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:فایل word مقاله سایز کابل
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به فایل word مقاله سایز کابل را در ادامه مطلب ببینید
فایل word مقاله سایز کابل

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش

فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش :

فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش

مقدمه
شرکت مهندسی بهین پژوهش در سال 1379 با مدیریت جناب آقای دکتر سعید توتونچی آغاز به کار کرد، فعالیت این شرکت در زمینه ساخت تجهیزات و لوازم پزشکی الکترونیکی می باشد این شرکت در حدود 200 متر بنا دارد که شامل یک ساختمان 5 طبقه و کادر فنی و خدماتی، اداری و پشتیبانی است.

پرسنل این شرکت در دو نوبت کاری از ساعت 7:30 الی 14 و 14:30 الی 8:35 مشغول فعالیت می باشند لازم به ذکر است که این شرکت دارای شرایط شرکتهای سهامی خاص می باشد.
معرفی نوع محصول تولیدی از جمله پژوهشهای در حال حاضر این شرکت را می توان دستگاه Finger tuch (اثر انگشت) و دستگاه میکروسکوپ همراه با LCD دانست البته لازم به ذکر است که این دو پروژه با پروژه های در حال استفاده در بازار تفاوت زیادتر از لحاظ کیفی و کمی دارد.

در مورد پروژه اول می توان گفت که این دستگاه قادر است اثر انگشت بی نهایت انسان را (برای عبور و مرور) ثبت کند همچنین این دستگاه دارای صفحه کلید ماتریسی است که برای انجام کارهای گوناگون می توان از آن استفاده کرد.
از این دستگاه برای اخذ مرخصی، مأموریت و ورود و خروج افراد نیز می توان استفاده نمود.

مراحل آماده سازی دستگاه: Finger tuch

تمامی بردهای استفاده شده در این پروژه از نوع SMD می باشد که المانهای آن توسط هویه های هوای داغ لحیم می شوند این دستگاه دارای بردهای Access و Finger است همچنین یک عدد LCD برای نمایش اثر انگشت و برای نمایش اعداد بکار برده شده بر روی صفحه کلید استفاده شده است وبرای برقرار کردن اتصالات تاین بردها و LCD به یکدیگر از سیم های رابط و FLAT به کاربرده شده است.
LED های بکار برده شده در دستگاه هم از نوع SMD می باشد که آن ها نقش سالم بودن برد و اتصالات بین بردها را دارند که در زیر توضیح مختصری در مورد ابعاد و کاربرداین دستگاه آمده است.
این دستگاه دارای اندازه 20×20 سانتی متر می باشد و برای جاهایی که دارای عبور و مرور زیادی می باشد از جمله کارخانه ها و کالانتریها، بیمارستان ها و یا بسیاری از دانشگاه ها و ; کاربرد دارد همچنین این دستگاه قادر است به کامپیوتر و یا xpc متصل شود از مزایای این دستگاه که هیچگونه محدودیتی برای ظرفیت لمسی آن در نظر گرفته نشده است یعنی دستگاه می تواند از بی نهایت جمعیت اثر انگشت گرفته و آن را بر روی LCD خود نمایش و در حافظه نیز ثبت کند.

موقعیت رشته کارآموز
رشته الکترونیک که اینجانب مشغول تحصیل در آن هستم در قسمت فنی شرکت بهین پژوهش مورد کاربرد قرار گرفت که من توانستم با ارائه نکاتی که در طول تحصیلم فرا گرفتم برای قسمت فنی این شرکت مفید واقع شوم همچنین رشته الکترونیک یکی از بهترین رشته های حال حاضر دنیا می باشد که تمامی وسایل روز دنیا بوسیله این رشته تخصصی ساخته و به بازار ارائه می شود.

در زیر نمونه ای از چارت شرکت ترسیم گردیده است.

فعالیتهای انجام شده دوره کارآموزی
در اولین جلسه کارآموزی که از تاریخ 17/4/85 آغاز شد ضمن آشنایی با محیط کار و کارکنان و بازدید از بخش فنی شرکت که اینجانب در قسمت واحد فنی (در زمینه الکترونیک) مشغول به فعالیت شدم، از جمله کارهایی که در شرکت انجام دادم به شرح زیر می باشد.

مونتاژ کردن Hi Bright 8mm LED سفید که یکسر آنها به سیم های معمولی و سر دیگر سیم ها که از داخل وارینش عبور کرده و به pin مخابراتی لحیم می شوند و این pin های مخابراتی در درون کانکتورهای مخابراتی قرار می گرفتند این کار برای تست برد finger انجام می شد و مونتاژ کردن

برد finger که دارای اندازه 3×2 سانتی متر بود که دارای IC هایی با قابلیت برنامه ریزی و قطعاتریز و کوچک آن که شامل مقاومت و خازن و ترانزیستور و مدارات مجتمع و غیره ;. می باشد و مونتاژ کردن سیم های رابط که در قسمت خروجی دستگاه برابر اتصال به کامپیوتر و یا دستگاه مورد نظر قرار می گرفت که یک سراین سیم ها به فیلپسی ماده و سر دیگر آن به Pin Power لحیم می کردیم

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word کارآموزی الکترونیک شرکت بهین پژوهش

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word کارآموزی در صنایع برق داد خواه

فایل word کارآموزی در صنایع برق داد خواه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word کارآموزی در صنایع برق داد خواه دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کارآموزی در صنایع برق داد خواه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

پیشگفتار :

پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق دو تحول عمده در این صنعت بوجود آورده است :
1- ارتباط سراسری میان شبكه های مصرف و تولید در سطح یك یا چند كشور
2- امكان طراحی وسایل الكتریكی با منابع تغذیه دلخواه.
گستردگی منابع انرژی در سطح هر كشور و مقرون به صرف بودن تاسیس نیروگاههای برق در نزدیكی منابع انرژی ، همچنین ضرورت تعیین محلی خاص برای احداث سدها سبب می شود كه هنگام انتقال انرژی الكتریكی با ولتاژ پایین ، تلفات زیادی در انرژی تولید شده به وجود آید. بنابراین ، یا باید نیروگاههای برق ، محلی طراحی شوند یا به دلیل پایین بودن بازده اقتصادی از احداث آنها صرفنظر شود. بهره گیری از ترانسفورهای قدرت موجب افزایش ولتاژ جریان انتقال و كاهش تلفات انرژی به مقدار زیاد می شود، در نتیجه :
1- مشكل انتخاب محل نیروگاه را بر طرف می كند.
2- ایجاد شبكه سراسری را میسر می سازد.
3- مدیریت بر شبكه مصرف و تولید را به مراتب گسترش می دهد
از سوی دیگر كاهش ولتاژ جریان متناوب شبكه با استفاده از ترانسفورماتور امكان طراحی وسایل الكتریكی ، الكترونیكی ، صوتی ، تصویری و سیستم های كنترل را با هر ولتاژ لازم فراهم می آورد . همچنین به علت طراحی مدارهای فرمان الكتریكی با ولتاژ كمتر، ایمنی تكنیسینها و كارگران فنی مربوطه در هنگام كار افزایش می یابد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی

فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی :

مدیریت توزیع فیزیكی

چكیده
توزیع همواره یكی از مهمترین معضلات سازمانها بوده است. امروزه با اصلاح دیدگاه مدیران و گسترش مسئله توزیع و شاخه های آن، مفهوم توزیع فیزیكی و مدیریت بر آن مهمتر می شود.

تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، كنترل سطوح خدمات و هزینه و تعادل بین آنها ازجمله وظایف مدیریت توزیع فیزیكی است. بعد از مفاهیم آمیخته بازاریابی و آمیخته توزیع اكنون مفهوم آمیخته مدیریت توزیع فیزیكی مطرح می شود.

هدف این مقاله تشریح خلاصه ای از سیستم مدیریت توزیع فیزیكی (PHYSICAL DISTRIBUTION MANAGEMENT = PDM) است. در این بررسی عناصر و آمیخته آن موردبحث قرار می گیرد.

مفهوم لجستیك یا تداركات و پشتیبانی و ارتباط آن با سایر قسمتهای سازمان نیز مطرح می شود.

مقدمه
قبل از ورود به بحث مدیریت توزیع فیزیكی فرض بر این است كه درمورد سازماندهی كانال یا شبكه ای از واسطه ها تصمیم گرفته ایم. این واسطه ها مسئول نقل و انتقال كالا از تولیدكننده به مصرف كننده هستند.
هر عضو كانال باید به دقت انتخاب شود و شركت تصمیم بگیـرد كه خواستار چه نوع رابطه ای با آنهاست. با ایجاد چنین شبكه ای، سازمان درنظر می گیرد كه چگونه كالاها ازنظر فیزیكی به طور صحیح از تولید به مصرف انتقال می یابند.

مدیریت توزیع فیزیكی در ارتباط با اطمینان از تولید محصول در زمان و مكان مناسب است.

بازاریابان تجربی و عملی معمولاً روی یك زمینه برجسته بیش از سایر جنبه ها تمركز داشته اند. آنها متوجه این امر شده اند كه مدیریت توزیع فیزیكی همان جنبه برجسته از مدیریت بازاریابی عمومی است. بیشتر تجربیات بازاریابی از زمینه های نظامی الهام گرفته است. در زمان جنگ جهانی دوم و جنگهای كره و ویتنام، افسران پشتیبانی مدیریت توزیع فیزیكی را به صورت گسترده در زمینه ارسال غذا، اسلحه، دارو و سایر تجهیزات نظامی ازكلیه نقاط جهان به نقاط جنگی به كار می برده اند. مهارت نظامی كه بازاریابی برای استفاده در مدیریت توزیع فیزیكی به كار گرفت، امروزه لجستیك نام دارد.

مدیریت بازاریابی پی برد كه توزیع را باید به شیوه های علمی س

ازمان داد و به همین دلیل مفهوم لجستیك تجاری توسعه یافت و اهمیت مدیریت توزیع فیزیكی را افزایش داد.

همزمان كه اهمیت تجزیه و تحلیل بازاریابی افزایش یافت مدیران نیز به هزینه های توزیع فیزیكی واقف می شدند.

در زمانی كه نظامیان علاقه مند به پیروزی در جنگ هستند اولین هدف بازرگانی، جلب رضایت مشتری به روشی است كه منافع موسسه را نیز تامین كند.

روشهای لجستیك تجاری می تواند در مدیریت توزیع فیزیكی به كار برده شود. بدین منظور، نباید فراموش كنیم كه صرفه جویی زیاد در هزینه توزیع ممكن است در بلندمدت سبب كاهش فروش و نارضایتی مشتریان شود. از سوی دیگر، فراهم كردن خدمات در سطح عالی ممكن است اقتصادی به نظر نرسد و سبب زیان سازمان گردد.

ایجـــاد تعادل بین خدمات و هزینه ها مسئله ای است كه مدیران سیستم توزیع فیزیكی پیوسته با آن روبرو هستند. دلیل اصلی توجه به آن به عنوان یك وظیفه بازاریابی تغییرات محیطی روزافزون است.

در گذشته نگهداری موجودیهای زیاد كالا و موادخام برای سازمانها امری متداول بود. امروزه بخش خصــوصی و صنایع علی رغم خط مشی های متفاوت و دیدگاههای مختلف، میزان موجودیهای خود را در حداقل ممكن نگاه می دارند. نگهداری بیش از حد موجودی، اتلاف سرمایه تلقی می شود زیرا درآمدی را برای شركت ایجاد نمی كند.

رابطه: تولید به موقع و مدیریت توزیع فیزیكی شركتهایی كه خواهان خدمات تولید به موقع از تامین كنندگان هستند اوقات كمی را روی مسائل ذخیره مواد و امور مربوط به آن صــرف می كنند و به طوركلی به خدمات عرضه كننده برای عدم وقفه در چرخه تولید متكی هستند. این سیستم توزیع به وسیله برخی از افراد شاغل در بخش تداركات یعنی افراد پیگیری كننده فعال می شود. این افراد وظیفه دارند كه پیشرفت سفارشات و محموله های ارسالی را نه تنها با عرضه كنندگان مستقیم چك كنند بلكه كل زنجیره عرضه را پوشش دهند.

خطوط تولید به طور وسیعی خود را با اتوماسیون تطبیق داده اند و قدرت خرید زیاد شركتها كنترل های غیرپولی را ایجاب می كند.

صرفه جوییهای وسیع مالی می تواند درنتیجه كاهش یا حذف هزینه های انبارداری ایجاد شود، درصورتی كه روش تولید به موقع به وسیله عرضه كنندگان به كار گرفته شود.

اگر در این اندیشه باشیم كه فرایند لجستیك صرفاً حمل و نقل را دربرمی گیرد، سخت در اشتباهیم. مدیریت توزیع فیزیكی در ارتباط با جریان كالاها از مرحله درخواست سفارش تا زمان تحویل به مشتری است. علاوه بر حمل و نقل، مدیریت توزیع فیزیكی مستلزم رابطه نزدیك با برنامه ریزی تولید، خرید و سفارش، كنترل مواد و انبارداری است. تمام این زمینه ها به منظور تعامل موثر با یكدیگر برای ایجاد سطح مناسب خدمات موردنیاز مشتری و هزینه های شركت باید كنترل شود.

تمام موارد فوق در ارتباط با یكدیگر باید با هزینه هایی قابل قبول، سطح مناسب خدمات موردنیاز مشتری را فراهم آورند.

آمیخته مدیریت توزیع فیزیكی: مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیكی یا آمیخته آن عبارتند از:

1 – پردازش سفارشات؛
2 – سطوح موجودی؛

3 – انبارداری؛
4 – حمل ونقل.
مدیریت توزیع فیزیكی در ارتباط با تضمین این مطلب است كه تلاشهای فردی برای انجام وظیفه توزیع درحد مطلوب انجام می شود تا اهداف سازمان تحقق یابد.
این امر روش سیستمی یا نگرش سیستمی در مدیریت توزیع نام دارد و ویژگی اصلی آن این است كه تمامی عناصر فوق بایستی با یكدیگر ادغام شوند.
به دلیل اینكه مدیریت توزیع فیزیكی دارای یك مبنـــای علمی تعریف شده است تلاش می كنیم كه بعضی از روشهای تحلیلی كه مدیریت در توسعه یك سیستم لجستیك كارآمد به كار می گیرد، را نشان دهیم. دو مطلب اصلی باید مدنظر قرار گیرد:

1 – موفقیت یك سیستم توزیع كارآمد، بر ادغام تلاشهــا متكی است. اهداف عمومی خدمات می تواند حاصل شود. گرچه ممكن است بعضی از موارد فردی و جزئی سیستم عمومی در حداكثر كارآیی انجام نشود. (دیدگاه سیستمی)؛
2 – فراهم كردن حداكثر خدمات در حداقل هزینه امكان پذیر نیست.
خدمات سطح بالای درخواست شده ازطرف مشتریان، هزینه های بالاتری را نیاز دارد.
ابتدا سطح خدمات موردنیاز مشتری تعیین می شود، سپس شركت، شیوه های حداقل كردن هزینه ها را به كار می گیرد كه تحت هیچ شرایطی نباید به كاهش سطوح خدماتی مشخص شده قبلی منجر شود. (تعادل هزینه و خدمات).
فرایند توزیع: فــــرایند توزیع از زمانی آغاز می شود كه تامین كننده سفارشی را از جانب مشتری دریافت می كند. مشتری از چگونگی سیستم توزیع تامین كننده و مشكلات آن آگاهی ندارد.

درواقع برای او فقط كارآیی سیستم توزیع اهمیت دارد. به عبارت بهتر، دریافت كالا در زمان موردنظر، خواسته او است.
زمان انتظار (LEAD – TIME) دوره زمانی است كه میان زمان سفارش و دریافت كالا وجود دارد. این زمان بسته به نوع كالا و سازمان می تواند متفاوت باشد.

مشتریان زمانی كه سفارش می دهند برپایه همان زمان توافقی برنامه تولید خود را شكل می دهند. آنها انتظار دارند كه برآوردهای زمانی دقیق باشد و تأخیر در تحویل برای آنها غیرقابل تحمل است. پردازش سفارشات: پردازش سفارشات اولین گام از مراحل فرایند لجستیكی است.

كارآیی این فرایند تاثیر مستقیم روی زمان انتظار دارد. سفــــارشات ازطریق بخش فروش دریافت می شود.
شركتها معمولاً روشی یكنواخت و منظم برای تامین سفارشات ایجاد می كنند و همین روشهای منظم است كه سبب می شود، تـــامین كنندگان به طور موفق سفارشات را انجام دهند.

معمولاً فیمابین خریدار و فروشنده برای عرضه مواد و تجهیزات توافق حاصل شده و زمانی كه خریدار به چیزی نیاز دارد، بدون نیاز به عقد قرارداد، سفارشات خریدار توسط فروشنده برآورده می شود. اگر این حالت بین طرفین ایجاد شود آن را منبع یابی مشاركتی می نامند.

سیستم سفارش باید سریع و دقیق عمل كند. بخشهای دیگر سازمان باید مطلع شوند كه درخواست سفارش واصل شده است و مشتری از زمان ارسال وتحویل دقیقاً مطلع شود. ضعف واحد فروش در امور دفتری و اداری یك مورد ناشناخته سوءتفاهم بین خریدار و فروشنده است. درهنگام بررسی تامین كنندگان، كارایی پردازش سفارشات عامل مهمی در ارزیابی آنها محسوب می شود. سیستم خدمات رایانه ای مناسب سبب می شود كه برنامه سطوح موجودی و تحویل به طور اتوماتیك به روز شود و مدیریت بتواند به سرعت و دقت، دید صحیحی از وضعیت فروش به دست آورد. همان طور كه دستورالعمل های طراحی شده برای كوتاه كردن سیكل سفارش اهمیت دارد، دقت در پردازش سفارشات نیز مهم است.

موجودی: مدیریت موجودیها یك مسئله مهم در مدیریت توزیع فیزیكی است زیرا سطوح موجودی تاثیر مستقیم روی میزان خدمات و رضایت مشتریان دارد. حد مطلوب موجودی برای شركت بستگی به بازار و محیطی دارد كه در آن فعالیت می كند. كمتر شركتی می تواند ادعا كند كه هیچگاه مشكل كمبود موجودی نداشته است، ولــی چنانچه این امر اتفاق بیفتد به طور طبیعی سهم بازار شركت به سوی رقبا متمایل می شود.

تكنیك های كنترل سطوح موجودی وجود دارد كه فعلاً موضوع بحث ما نیست. موجودی كمتر از نقطه سفارش سبب وقفه در خطوط تولید می شود و موجودی بیشتر از حد، غیرضروری بوده و سبب تحمیل هزینه های اضافی می گردد.
تحلیل هزینه / موجودی در نگرش سیستمی برای مدیریت توزیع فیزیكی قابل بحث است. مــــوجودیها نشان دهنده هزینه هــای فرصتی هستند.
زیرا همواره تامین كنندگان برای عرضه محصولات خود به سازمان ما درحال رقابت هستند. اگر، شركت خواهان سطح موجودی بالا باشد، منافع این امر باید بیشتر از هزینه حمل آن به دفعات باشد.

گاهی اوقات یك شركت ممكن است مجبور شود برای اجرای تعهدات فرد موجودیهای زیادی را در انبار نگاه دارد كه این امر به دلیل كمبود زمان اجرای تعهدات است. در ایــن حالت شركت باید جهت كاهش هزینه ها در دیگر زمینه های مدیریت توزیع فیزیكی اقدام كند.

انبارداری: زمانی كه كالاهای یك شركت در مقیاسهای كوچك و به طور مرتب درخواست

می شود، نیاز به وجود انبارهای متعدد در سراسر كشور را احساس می كند.

حمل ونقل می تواند از محل تولید به انبارهای مهم به صورت محموله ای انجام شود. تا از آن انبارها توزیع اصلی به مشتریان دیگر انجام شود. (در این بخش مسئله دپو یا انبارهای موقت طرح شده است). زمانی كه تعداد انبارهای محلی افزایش می یابد میزان خدمات نیز متناسب با آن زیاد می شود و به تبع آن هزینه ها نیز بیشتر می شود. درواقع سطح مطلوب خدمات متناسب با هزینه ها مشخص می شود.

به طور خلاصه فاكتورهایی كه باید در تناسب اندازه انبار درنظر گرفت عبارتند از:

1 – محل مشتریان؛ 2 – اندازه سفارش؛ 3 – تكرار ارسال؛ 4 – فاصله زمان سفارش تا زمان تحویل.

حمل و نقل: حمل ونقل معمولاً بیشترین هزینه توزیع را تشكیل می دهد. این هزینه به سادگی قابل محاسبه است زیرا می تواند به طور مستقیم با وزن یا تعداد كالاها در ارتباط باشد. هزینه ها باید دقیقاً ازطریق انتخاب روش حمل و نقل كنترل و قابل بررسی باشد.

درگــذشته معمولاً حمل ونقل جاده ای رایج ترین شیوه حمل ونقل بود. زمانی كه حجم كالاهای قابل حمل به حد قابل توجهی برسد، شركت ممكن است به جای استفاده از شركتهای حمل ونقل باربری، نسبت به خرید وسایل نقلیه اقدام كند.

برای برخی ازكالاها حمل ونقل ریلی مناسب تر است. چنانچه ازنظر زمانی وقت داشته باشیم و كاهش هزینه ها یك فاكتور مهم باشد، این روش بیشتر موردتوجه قرار می گیرد. بخصوص زمانی كه كالاها فله ایباشند، روش ریلی برای حمل ونقل مناسب تر خواهدبود.

برای كالاهای باارزش و وزن كم حمل هوایی برای توزیع مناسب تر است.
برای مسافتهای بسیار دور، این روش بسیار مرسوم است. حمل هوایی نسبت به حمل دریایی بسیار سریعتر اما پرهزینه تر است. درحمل دریایی هزینه های بسته بندی و تخلیه و بارگیری و بیمه اقلام عمده هزینه را تشكیل می دهند. درهر صورت روش حمل ونقل انتخابی باید تا سرحد امكان كالاها را از آسیب و خرابی محفوظ دارد.

نگرش سیستمی به مدیریت توزیع فیزیكی: به دلیل اینكه مدیریت توزیع فیزیكی در گذشته موردتوجه نبوده است امروزه مدیران بیشتر به پتانسیل آن توجه می كنند و تشخیص می دهند كه سیستم هــای لجستیكی باید با بقیه وظایف به طور همزمان طراحی شود.

دیدگاه جزءنگر نسبت به آن دلیل اصلی شكست برای ایجاد خدمات رضایتبخش است و سبب هزینه های اضافی می شود. درهر ساختار امكان تعارض وجود دارد. مدیران برای دسترسی به اهداف شخصی ممكن است سبب ناكامی اهداف كلی مدیریت توزیع فیزیكی شوند. مدیران فروش و بازاریابی خواهان حجم بالای موجودی، و ارسال های مقطعی هستند. درعوض مدیر حمل ونقل خواهان كاهش هزینه ها به وسیلـــــه انتخاب شیوه های حمل ونقل اقتصادی تر ولی كندتر است.

مدیریت مالی روی كاهش موجودیها تاكید می كند و تمایل به توسعه شبكه های انبارد

اری ندارد. مدیران تولید علاقه مند تولید استاندارد و دوره های تولید بلندمدت هستند.

امكان دارد كه هركدام از این مدیران در زمینه حرفه ای خود فردی كارآمد معرفی شوند ولی ممكن است این امر به قیمت ناكارآمدی استراتژی بازاریابی تمام شود. (اهداف كلی فدای اهداف بخشی شود). در نگرش سیستمی، مفهوم هزینه كل اهمیت دارد. زیرا هزینه های جزیی كم اهمیت تر از هزینه های كل است. هزینه نگهداری موجودیهای زیاد ممكن است غیرعقلایی به نظر برسد ولی اگر موجودیهای زیاد به فروش و سود بیشتر منجر شود آنگاه هزینه كل فعالیتهای مدیریت توزیع فیزیكی منطقی خواهدبود. هزینه ها بازتابی از استراتژی توزیع هستند و حداكثر خدمات با حداقل هزینه ها میسر نخواهدشد.

مدیریت توزیع فیزیكی به عنوان یك مركز هزینه برای تجزیه و تحلیل بسیار ارزشمند است همچنانكه این وظیفه درحال حاضر به عنوان ابزار بازاریابی در جای صحیح خود شناسایی شده است. در بازارهای محصولات یكسان، جایی كه تفاوت در قیمتها قابل اغماض است، خدمات اغلب به عنوان یك ابزار رقابتی به كار می روند درحقیقت مشتریان برای محصولاتی كه به موقع ارسال می شوند برتری قائلند.

بنابراین، توزیع یك مسئله فرعی برای بازاریــابی محسو

ب نمی شود بلكه جایگاه ویژه ای در آمیخته بازاریابی دارد و می تواند جزء مؤلفه های ضروری استراتژی بازاریابی باشد. براساس برنامه ریزی بازاریابی، یك سیستم لجستیك بازرگانی كه خوب سازماندهی شده می تواند به مشخص كردن و بهره برداری از فرصتها كمك كند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word مقاله در مورد مدیریت توزیع فیزیکی

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel

فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel :

چكیده مطالب
تنوع موئسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد كه صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در كشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی كشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی كرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف كارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانكاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانكاران، یكی از فعالیتهای عمده اقتصادی است كه نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانكاران و كارفرمایان است.
حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از سالهای پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانكاری در قالب مناسب حقوقی سازوكارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

فصل اول : موئسسات پیمانكاری
1- اركان اصلی پیمانكاری
در هر نوع عملیات پیمانكاری سه ركن اصلی زیر وجود دارد.
كارفرما
كارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اجرای عملیات معینی را به پیمانكار واگذار می كند. كارفرما كه تأمین كننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی كارفرما در حكم كارفرما محسوب می شوند.
پیمانكار
پیمانكار، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه مسئولیت اجرای كامل عملیات موضوع پیمان راتا تكمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان ( نظیر لوله كشی، آهنگری و نقاشی و; ) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد می كند.
در مواردی كه انجام دادن یك طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همكاری چند شركت پیمانكاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همكاری یا مشاركت و یا ادغام چند شركت پیمانكاری، گروه شركتهای پیمانكاری بوجود آورد. شركتهای تشكیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر كارها حفظ می كنند.
قرارداد
قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. كارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكاری منعقد می كند:

الف- مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح
ب-تهیه طرح
ج- اجرای طرح
د- نظارت بر اجرای طرح
بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانكاری است. موضوع این قراردادها مع

مولاً ساختن یك دارایی یا داراییهایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهند. قراردادهائی كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یك دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانكاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی كه به ساختن یك دارایی ارتباط پیدا می كند از جمله این قراردادهاست.
طول مدت اجرای قراردادهای پیمانكاری معمولاً بیش از یك سال است، یعنی تاریخ شروع و تكمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یك قرارداد بلند مدت پیمانكاری محسوب شود. در قراردادهایی كه طی مدتی كمتر از یك سال تكمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد كه عدم شناسایی درآمد و هزینه در یك دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش كند قرارداد باید بلند مدت به شمار آید، مشروط بر اینكه در طول دوره های مالی مختلف رویه یكنواختی در اجرا بكار گرفته شود.
انواع قراردادهای پیمانكاری
قرارداد پیمانكاری را در صورتی كه مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین كارفرما و پیمانكار منعقد كرد. قراردادهای متداول پیمانكاری به شرح زیر است:
1_1_ مراحل اجرای طرح پیمانكاری
مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت چندانی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانكاری كمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می كنند. طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود كه هر یك از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

1مطالعات شناسایی طرح
2تهیه طرح مقدماتی
مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح
1تهیه نقشه های تفصیلی
2تهیه اسناد و مدارك مناقصه
• مرحله سوم: اجرای طرح:
1ارجاع كار به پیمانكار
2انعقاد قرارداد پیمانكاری
3عملیات اجرایی
4تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها
5تحویل موقت
6تحویل قطعی
مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:

1مطالعات شناسایی طرح
مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف طرح، شناخت اجزای تشكیل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنین امكانات فنی و اجرایی طرح با توجه به نوع مصالح ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امكانات و محدودیتها و بالاخره حجم سرمایه گذاری (ریالی و ارزی)، طول مدت اجرای طرح، تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (امكان سنجی اولیه) طرح است.
حاصل این مطالعات به شكل گزارشی تدوین می شود كه مبنای تصمیم گیری در مورد پذیرش طرح (توصیه به سرمایه گذاری) یا رد طرح (توصیه به خودداری از سرمایه گذاری) قرار می گیرد.
2تهیه طرح مقدماتی
پس از اتمام و تصویب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله كارفرما آغاز می شود. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات، بررسیها و آزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات كلی طرح و انجام مطالعات برای گزینه یابی، انتخاب مناسبترین گزینه و توجیه پذیری آن است. فعالیتهای مربوط به تهیه طرح مقدماتی را می توان به شرح زیر تقسیم كرد:
• بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نكات مثبت و منفی هر گزینه
• تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بكارگیری هر گزینه
• مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه
• توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی.
مطالعات این مرحله باید به اندازه ای جامع باشد كه بتوان بر پایه آن ابعاد و حجم كار و مخارج اجرای طرح و هزینه بهره برداری را برای تصمیم گیری منطقی و توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی (امكان سنجی نهایی) برآورد كرد.
مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی، مطالعات تفصیلی برای تهیه طرح نهایی آغاز می شود. این مطالعات شامل اقدامات زیر است:
1تهیه نقشه های تفصیلی
طراحی تفصیلی و اجرایی طرح شامل بررسیها، تحقیقات، كاوشهای سطحی و زیر سطحی، نقشه برداریها، طراحی های دقیق و آزمایشهای لازم به منظور تعیین مشخصات فنی طرح، مقادیر دقیق كار، برنامه زمانی اجرای كار، منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح برای گزینه انتخابی است كه در مرحله طرح مقدماتی پیشنهاد و توجیه شده است.
2تهیه اسناد و مدارك مناقصه
اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان، مشخصات فنی

عمومی و خصوصی، مقادیر كار و برآورد هزینه اجرای طرح بر اساس آخرین فهرست بها، استعلام و یا به وسیله مشاور از روی نقشه های كلی و تفصیلی است.

اسناد و مدارك مناقصه باید به شكلی تنظیم و فراهم شود كه پیمانكار در صورت تمایل به شركت در مناقصه، بدون هیچ گونه ابهامی بتواند بر اساس آنها، مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای طرح به سادگی و دقت محاسبه كند.
شروع اقدامات مربوط به اجرای طرح موكول به اتمام مطالعات تفصیلی و پذیرش طرح و اطمینان یافتن از وجود اعتبار مورد نیاز تا اتمام و تكمیل كار و نیز تأمین سایر منابع از قبیل زمین، پروانه ساختمان و آب و برق است.
مرحله سوم: اجرای طرح
1ارجاع كار به پیمانكار
اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانكاری واگذار می شود:
1_1دعوت از پیمانكاران برای اجرای طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه و اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح، به یكی از روشهای زیر از پیمانكاران برای اجرای طرح دعوت می شود:
1_2شركت در مناقصه
چنانچه كادر فنی پس از مطالعه اسناد و

مدارك مناقصه، اجرای طرح را با توجه به امكانات پیمانكار، عملی و اقتصادی تشخیص دهد و پیمانكار تمایل به شركت در مناقصه داشته باشد قیمت كل كار را از روی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد می كند. قیمت پیشنهادی نباید به صورت تخفیف یا افزودن بر ارقام برآوردی مندرج در اسناد و مدارك مناقصه باشد.
هریك از پیمانكاران برای تضمین اجرای

طرح به قیمتی كه پیشنهاده كرده اند، باید ضمانتنامه ای از بانك دریافت و به كارفرما تسلیم كنند. بنابراین، ضمانتنامه شركت در مناقصه در واقع ضمانت بانك از پیمانكار در مقابل كارفرماست، مبنی بر اینكه اگر برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشود بانك بنا به تقاضای كارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد كرد .
صدور ضمانتنامه شركت در مناقصع از طرف بانكها موكول به دریافت وثیقه از طرف پیمانكار است. پیشنهاد دهندگان می توانند به جای ضمانتنامه بانكی سپرده نقدی نیز به عنوان تضمین به حساب مناقصه گزار واریز كنند.
قیمت پیشنهادی پیمانكار برای اجرای طرح، همراه با سایر اسناد ذكر شده در آگهی مناقصه، در دو پاكت جداگانه، پاكت «الف» حاوی اسناد مناقصه از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه و پاكت «ب» حاوی قیمت پیشنهادی در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می شود.
13 انتخاب پیمانكار
در مناقصه مربوط به طرحهای عمرانی، برنده مناقصه بوسیله كمیسیون مناقصه و به ترتیب زیر انتخاب می شود:
دستگاه مناقصه گزار پس از اتمام مدت مناقصه، كمیسیون تعیین برنده مناقصه را تشكیل می دهد. این كمیسیون هنگام گشودن پیشنهادها نخست پاكتهای «الف» را باز می كند و پس از بررسی چنانچه مدارك این پاكتها كامل باشد و پیمانكار تمامی شرایط مندج در آگهی مناقصه را رعایت كرده باشد و كلیه مدارك (از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه) را ارسال كرده باشد پاكتهای «ب» را كه حاوی برگ پیشنهاد قیمت است باز می كند.
پس از گشودن پاكتهای «ب» قیمت پیشنهادی پیمانكاران واجد شرایط مشخص می‌شود. آنگاه این قیمتها از مبلغ كمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج می شود.
كمیسیون مناقصه با رعایت مفاد آیین نامه تعیین برنده مناقصه و سایر مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی كه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می كند. پس از اعلام نتیجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده یا ضمانتنامه وی به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و از شخصی كه پیشنهادش در مرتبه دوم است برای بستن قرارداد دعوت م

ی شود.

2انعقاد قرارداد پیمانكاری
پس از آن كه پیمانكار از طریق مناقصه عمومی، مناقصه محدود یا ترك مناقصه انتخاب شد قرارداد پیمانكاری بر اساس قیمت پیشنهادی او تنظیم

می شود و عملیات اجرایی پیمان به ترتیب زیر انجام می گیرد:
2_1 گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
پیمانكار قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (5%) مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه از بانك بگیرد و یا سپرده ی نقدی به حساب كارفرما واریز كند. ضمانتنامه یاد شده باید تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی كه تحویل موقت انجام نشده پیمانكار مكلف است آن را به دستور كارفرما تمدید كند. بنابراین، ضمانتنامه انجام تعهدات در واقع ضمانت بانك از پیمانكار در مقابل كارفرماست، مبنی بر اینكه اگر پیمانكار نتواند قرارداد پیمانكاری را طی مدت مقرر به نحوی صحیح انجام دهد بانك بنا به تقاضای كارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد كرد.
بانكها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و كارمزد معمولاً ده درصد(10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانكار مطالبه می كنند.
2_2تنظیم قرارداد پیمانكاری
پس از آنكه ضمانتنامه انجام تعهدات به كارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانكاری بین كارفرما و پیمانكار بسته می شود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانكاری در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانكار است. به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور در كلیه پیمانهای كارهای ساختمانی و تأسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی باید دفترچه پیمان مورد استفاده و عمل قرار گیرد.
مهمترین نكاتی كه در قرارداد پیمانكاری نوشته می شود شامل نكات زیر است:
• مشخصات طرفین قرارداد چنانچه پیمانكار شخص حقیقی باشد مشخصات فردی و در صورتی كه شخص حقوقی(شركت یا مؤسسه) باشد نام و شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت، نام دارندگان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور در قرارداد نوشته می شود.
• موضوع پیمان عبارت است از اجرای كامل عملیات موضوع پیمان بر اساس مفاد پیمان و مدارك و مشخصات فنی و نقشه های پیوست و همچنین رعایت شرایط عمومی پیمانها به آن كه كلاً به رؤیت و مهر و امضای پیمانكار می رسد و جزو لاینفك پیمان تلقی می شود و پیمانكار با اطلاع از كمیت و كیفیت آنها تعهد را پذیرفته است.
• مبلغ پیمان مبلغی است كه پیمان بر اساس آن بسته می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا از آن كسر می گردد.
• مدت پیمات مدتی است كه پیمانكار تعهد می كند طی آن موضوع عملیات پیمان را اجرا كند. مدت پیمان شامل دو بخش زیر است.
الف- مدت تشكیل و تجهیز كارگاه.
ب-مدت اجرای عملیات كه از پایان مدت تشكیل كارگاه آغاز می شود.
شروع پیمان عبارتست از تاریخ اولین صورتمجلس تحوی

ل كارگاه كه پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.
تأییدات و تعهد پیمانكار پیمانكار با امضای قرارداد موارد زیر را تأیید می كند:
الف-كلیه اسناد، مدارك و نقشه ها را كاملاً مطالعه كرده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب-نسبت به تأمین كارگران ساده و متخصص به تعداد كا

فی اطمینان دارد و همچنین میزان دستمزد و هزینه حمل و نقل را تا پای كار در محاسبه خود منظور كرده است.
ج-در مورد تهیه مواد و مصالح در حدود مشخصات تعیین شده در محل یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د-هزینه ناشی از اجرای قوانین كار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عوارض را در تاریخ تسلیم پیشنهاد در محاسبات خود منظور كرده است.
هـ – هنگام تسلیم مبلغ پیشنهاد برای اجرای طرح، سود مورد انتظار را جزو آن منظور كرده است.
بطور كلی پیمانكار با امضای قرارداد تأیید می كند كه هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح، مطالعات كافی به عمل آورده و هیچ نكته ای كه در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد كند وجود ندارد.
تعهدات و اختیارات كارفرما: كارفرما با امضای قرارداد تعهد می كند كه:
الف- كلیه زمینهایی را كه برای تأسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخهایی كه در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان پیش بینی شده است، رایگان به پیمانكار تحویل دهد.
ب- به منظور تقویت بنیه مالی پیمانكار و انجام سریع تجهیز كارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به وی پیش پرداخت كند.
ج-در فواصل زمانی معین، صورت وضعیت كارهایی را كه پیمانكار از شروع پیمان تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده شده است تأیید كند و بر اساس نرخهای منضم به پیمان، تقویم و به پیمانكار بپردازد.
دوره تضمین كارها: حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی كه در قرارداد مشخص شده تضمین می شود. هزینه بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده كارفرماست.
• نظارت در اجرای عملیات: نظارت در اجرای تعهداتی كه پیمانمار طبق مفاد پیمان و اسناد و مدارك پیوست آن می پذیرد به عهده كارفرما یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی كارفرماست و پیمانكار موظف است كارها را بر طبق پیمان و دستورات دستگاه نظارت یا نماینده وی در حدود مشخصات اسناد و مدارك پیوست پیمان اجرا كند.
جبران خسارت:اگر كسی به انجام دادن امری یا خودداری از انج

ام دادن امری تعهد كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا بر حسب قانون موجب ضما

ن باشد. ضرر شامل كلیه زیانه

ایی است كه بر اثر انجام ندادن تعهدات یا تأخیر در آن به متعهدله

وارد شده باشد.
خسارت با جریمه های پرداختی از طرف پیمانكار، كه ناشی از تأخیر در تكمیل كارها یا علتهای دیگر باشد معمولاً در مواد جداگانه ای در قراردادهای پیمانكاری پیش بینی می شود.
2_3 ابطال ضمانتنامه در مناقصه
پس از امضای قرارداد، كارفرما به بانك دستور می دهد كه ضمانتنامه شركت در مناقصه را آزاد كند. در صورتی كه ضمانتنامه در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزاد شود، بانك ضامن با توجه به تاریخ سررسید، بخشی از هزینه كارمزد را به حساب پیمانكار برگشت می دهد .
2_‌4 . تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
بانكها برای صدور ضمانتنامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و كارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانكار مطالبه می كنند.
2_‌5 تأدیه پیش پرداخت
پس از آنكه ضمانتنامه پیش پرداخت به كارفرما تسلیم شد پیمانكار پیش پرداخت را از كارفرما می گیرد و با منابع مالی خود تلفیق و عملیات اجرایی پیمان را شروع می كند.
میزان پیش پرداخت متعلق به كارهای پیمانكار در حال حاضر بیست درصد(20%) مبلغ اولیه پیمان است كه در سه قسط به ترتیب زیر به پیمانكار پرداخت می شود:
الف- قسط اول برابر هشت درصد (8%) مبلغ اولیه پیمان بلافاصله پس از تحویل زمین
ب- قسط دوم برابر شش و نیم درصد (5/6%) مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه و حمل حدود شصت درصد از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز كار و تجهیز كارگراه بر اساس برنامه زمان بندی شده و اجرای كار. ” این مراتب باید طی صورتمجلس به امضای پیمانكار و دستگاه نظارت برسد “.
ج- قسط سوم برابر پنج و نیم درصد (5/5%) مبلغ اولیه پیمان پس از انجام دادن كارهایی معادل 30 درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای ماهانه.
مبالغ پیش پرداخت در ازای تودیع ضمانتنامه بانكی از طرف پیمانكار به كارفرما به وی پرداخت می شود. ضمانتنامه مزبور تا پایان مدت معتبر بوده و به دستور كارفرما قاشت نویسی ضامن معتبر به تشخیص خود مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترك پیمانكار و كارف

رما واریز كند تا فقط به مصرف تجهیز كارگاه، تكمیل ماشین آلات و خر

ید مصالح كار مورد استفاده برسد.
3عملیات اجرایی
پیمانكار متعهد است كارها را طبق پیمان و دستورهای دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارك پیوست پیمان انجام دهد. مراحل عملیات اجرایی پیمان به شرح زیر است:
3_1 ایجاد كارگاه
دفتر مركزی مؤسسات پیمانكاری عموماً در تهران یا مراكز استانها قرار دارد. پس از بستن قرارداد معمولاً كارگاهی در محل اجرای هر طرح احداث می شود كه عملیات اجرایی پیمان را به عهده دارد.
كارفرما متعهد است كلیه زمینهایی را كه برای تأسیس و ایجاد كارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است بلاعوض به پیمانكار تحویل دهد.
هزینه مربوط به تجهیز كارگاه به عهده پیمانكار است. پیمانكار باید كارگاه را بنحوی تجهیز كند كه شروع و ادامه كار تا تحویل موقت بدون وقفه و با كیفیت لازم انجام گیرد. پیمانكار پس از تجهیز و آماده كردن كارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس كارگاه تعیین و با نامه به كارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می كند. بدین ترتیب، عملیات پیمانكاری بر خلاف سایر فعالیتهای تولیدی در كارگاهی كه در محل اجرای هر طرح احداث می شود انجام می گیرد.
كارفرما یا دستگاه نظارت برای كنترل مستقیم در اجرای عملیات كارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و كتبی به پیمانكار معرفی می كند. این مهندس اصولاً مقیم كارگاه خواهد بود. مهندس مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان، در اجرای عملیات نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و كارهای انجام شده را بر اساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در كار مشاهده كند به پیمانكار دستور رفع آن را بدهد.
پیمانكار مسئولیت كامل حسن اجرای كلیه كارهای پیمان را براساس مشخصات، نقشه‌ها، محاسبات فنی و دستورهای كارفرما یا دستگاه نظارت یا نماینده وی دارد و نظارتی كه بوسیله كارفرما یا نمایندگان او در اجرای كارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی كاهد.
3_2 تخصیص تنخواه گردان به كارگاه
پس از تأسیس و ایجاد كارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی كه پیمانكار به هر كارگاه تخصیص می دهد پرداخت می شود. بدین منظور معمولاً حساب

بانكی در نزدیكترین شعبه بانك در محل اجرای طرح گشایش می یابد كه برداشت از آن معمولاً با امضای رئیس كارگاه یا شخص معینی كه پیمانكار انتخاب می كند مجاز خواهد بود.
3_‌3 مخارج اجرای طرح
دوره ای كه طی آن مخارج مربوط به قرارداد شناسایی می شود با امضای قرارداد آغاز می شود و با تكمیل آن پایان می یابد. مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتی كه قابل تشخیص و شناسایی باشد به حساب پیمان انتقال می یابد؛ در غیر اینصورت جزو هزینه‌های دوره وقوع محسوب خواهد شد.
تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارك مصالح، ابزار كار، ماشین آلات و بطور كلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانكار است. پیمانكار دست اول می تواند به منظور تسهیل یا تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانكاران جزء ببندد.
در این حال لازم است حق واگذاری اجرای آن قسمت یا قسمتها به غیر را از پیمانكاران جزء سلب كند. بهرحال، ارجاع كار به پیمانكاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانكار نخواهد كاست. همانطور كه قبلاً توضیح داده شد مخارج اجرای طرح در طول دوره ساخت به شرح زیر از طریق كارگاه و دفتر مركزی مؤسسات پیمانكاری پرداخت می شود:
3_4 مخارج اجرای طرح بوسیله كارگاه
مخارجی كه كارگاه به انجام آن مجاز است بتدریج از محل تنخواه گردانی كه در اختیار رئیس كارگاه قرار دارد پرداخت می شود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگری گزارش مخارج كارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مركزی فرستاده می شود. تمام مخارج انجام شده در كارگاه باید متكی به مدارك مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مركزی پرداخت شده باشد. حسابدار دفتر مركزی، ابتدا مخارج كارگاه را كنترل می‌كند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاری و سرمایه ای تفكیك و در صورت نیاز مبلغ تنخواه گردان كارگاه را تجدید می كند.
” تأمین آب و برق موقت كارگاه و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانكار است ” .
3_5 مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مركزی
مخارج اجرای طرح پس از تجهیز كارگاه بوسیله دفتر مركزی و كارگاه پرداخت می‌شود. مخارجی كه كارگاه مجاز به انجام دادن آن نیست یا امكان انجام دادن آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مركزی انجام می گیرد. مخارج انجام شده در یك واحد پیمانكاری را می توان به شرح زیر تفكیك كرد:
مخارجی كه مستقیم به یك پیمان خاص مربوط می شود. مانند مواد و مصالح مصرف شده در پیمان، هزینه دستمزد و مزایای كارگران و سرپرستان كارگاه و هزینه استهلاك و نقل و انتقال ماشین آلات و تجهیزات كارگاه .
مخارج سربار یا بالاسری كه بین پیمانها مشترك است و مستقیم به فعالیت پیمانكاری مربوط نمی شود. مانند هزینه تعمیرگاه و انبار دفتر مركزی و یا طراحی و خدمات فنی.
4 .تنظیم و پرداخت صورت وضعیت كارها
در مؤسسات پیمانكاری بر خلاف سایر مؤسسات تولیدی مبلغ قرارداد هنگام پایان و تحویل كار به پیمانكار پرداخت نمی شود بلكه در فواصل معینی از كارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد، وجه آن بوسیله كارفرما به پیمانكار پردا

خت می شود.
4_1 . تنظیم صورت وضعیت موقت كارها
دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معینی با كمك نماینده پیمانكار بر مبنای پیشرفت واقعی كارها، صورت وضعیت تمام كارهایی را كه پیمانكار از شروع كار تا تاریخ تنظیم صورت های پیمان تقویم و تسلیم كارفرما می كند.
4_‌2 پرداخت وجه صورت وضعیت كارها
كارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر كه بر طبق قانون یا قرارداد ملزم به كسر آن است قابل پرداخت را با تنظیم سند حداكثر ظرف ده روز با صدور چك به پیمانكار پرداخت می كند.
• وجوهی كه بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است.
• 10% وجه الضمان یا سپرده حسن انجام كار
• اقساط پیش پرداخت
• 5% مالیات تكلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
• 6% حق بیمه قرارداد طرحهای عمرانی موضوع مواد 3 و 4 آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه كاركنان شاغل در طرحهای عمرانی.
• سایر كسور بر طبق قانون یا قرارداد
تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها و نیز پرداختهایی كه بابت آن انجام می گیرد جنبه موقت و غیر قطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضیعتهای بعدی و یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.
5 .تحویل موقت
پیمانكار پس از آنكه حداقل 97 درصد از عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارك منضم به پیمان انجام داد در صورتی كه باقیمانده و یا نقایص كارهای مربوط به قسمت عمده ای از یك كار، اساسی و یا به صورتی نباشد كه استفاده از كار انجام شده را غیرممكن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت كرده و نماینده خود را برای عضویت در كمیسیون تحویل موقت معرفی كند و در عین حال انجام دادن كارهای جزئی باقیمانده را نیز تقبل كند.

دستگاه نظارت پس از بازدید از عملیات، تشكیل كمیسیون تحویل موقت را از كارفرما تقاضا می كند.
كمیسیون تحویل موقت فهرستی از نقایص و معایب كارها و عملیات ناتمام تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می كند و برای رفع نقائص و معایب و تكمیل كارها

ی نیمه تمام مهلتی را برای پیمانكار تعیین می كند و به دستگاه نظارت مأموریت می دهد كه در رأس مهلت مزبور عملیات را مجدداً بازدید كند و اگر بر اساس فهرست نقایص هیچ گونه عیب و نقص و كار ناتمامی باقی نمانده باشد صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را برای كارفرما ارسال می كند تا پس از تصویب وی به پیمانكار ابلاغ شود.
5_‌1برچیدن كارگاه
پیمانكار موظف است پس از تحویل موقت كلیه ماشین آلات و مصالح اضافی متعلق به خود را طی مدت مناسبی كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل خارج كند. همچنین پیمانكار باید نسبت به برچیدن و تخریب كارگاه و خارج كردن مواد حاصل از آن اقدام كند. هزینه های مربوط به برچیدن كارگاه كلاً به عهده پیمانكار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.
5_2 . ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
حداكثر تا پانزده روز از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت موقتی (صورت وضعیت ماقبل آخر) بدون منظور داشتن هیچ نوع مصالح پای كار تنظیم می شود. هرگاه بر اساس این صورت وضعیت پیمانكار بدهكار نباشد و یا جمع بدهی او از نصف كسور وجه الضمان كمتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورتمجلس موقت آزاد می شود.
5_3 . ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانتنامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها به تدریج كاهش می یابد به نحوی كه كل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت (صورت وضعیت ماقبل آخر) مستهلك می شود.
5_4 . تهیه صورت وضعیت قطعی
به محض آنكه تحویل موقت كارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همكاری پیمانكار به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی كارهای انجام شده خواهد پرداخت.
5_5 . تهیه صورت حساب قطعی
صورتحساب قطعی پیمان بر اساس صورت وضعیت قطعی تهیه می شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبالغی است كه بر اساس قرارداد و اسناد و مدارك پیوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و یا از آن كسر شده است.
صورتحساب قطعی كه به ترتیب بالا تنظیم می شود مأخذ تصفیه حساب نهایی پیمانكار خواهد بود و پس از امضای آن از طرف كارفرما و پیمانكار برای طرفین قطعی بوده و هر گونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود.

هرگاه بر اساس صورتحساب قطعی، پیمانكار بستانكار یا بدهكار باشد در مدت یك ماه از تاریخ امضای صورتحساب قطعی این بدهی یا طلب باید تصفیه شود.
5_6 . استرداد نصف سپرده حسن انجام كار
چنانچه پیمانكار قبلاً وجه سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) را در مقابل ضمانتنامه دریافت نكرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از طرف كارفرما به پیمانكار مسترد می شود.
5_7 . بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
حسن انجام عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین یعنی از تاریخ تحویل موقت برای مدتی كه در قرارداد مشخص شده است تضمین می شود. اگر در این دوره معایب و نقائصی در كار مشاهده شود كه ناشی از عدم رعایت مشخصات مذكور در مدارك پیمان و یا بكار بردن مصالح بد و نامرغوب باشد پیمانكار مكلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع كند. در غیر اینصورت كارفرما حق دارد معایب و نقایص كار را رأساً یا به هر ترتیب كه مقتضی بداند رفع كند و هزینه آن را از محل تضمین پیمانكار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای كه پیمانكار نزد او دارد برداشت كند.
هزینه بهره برداری و نگاهداری موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده كارفرماست.
6 . تحویل قطعی
كارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانكار اعضای كمیسیون تحویل قطعی را تعیین و به پیمانكار معرفی می كند. كمیسیون مزبور مانند تحویل موقت، پس از بازدید كارها هر گاه عیب و نقصی كه ناشی از كار پیمانكار باشد مشاهده نكند تحویل قطعی را تأیید خواهد كرد و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظیم و تصویب آن به پیمانكار ابلاغ خواهد شد.
كلیه اموال و داراییها كه پس از اجرای طرحهای عمرانی به كارفرما تحویل داده می‌شود جزو اموال عمومی به حساب می آید و حفظ و حراست آن با دستگاه اجرایی یا دستگاه مسئول بهره برداری است كه این اموال و داراییهای را در اختیار دارد.
چنانچه كارفرما مؤسسه خصوصی باشد كلیه اموال و حقوق ناشی از آن به وی منتقل می شود.
6_‌1 . استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام كار
نصف دیگر سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) پس از تصویب صورتمجلس تحویل قطعی از طرف كارفرما به پیمانكار مسترد می شود.
1-2- ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانكاری
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانكار:
مخارج قبل از انعقاد قرارداد
پیمانكار قبل از بستن قرارداد مخارجی بابت شركت در مناقصه انجام می دهد. چون مشخص نیست كه پیمانكار در مناقصه به عنوان مجری طرح انتخاب خواهد شد یا خیر این گونه مخارج به ترتیب زیر در دفاتر وی ثبت می شود:
الف- در صورتی كه احتمال بازیافت این گونه مخارج (اطمینان از بستن قرارداد در دوره جاری یا دوره های بعد) وجود داشته باشد باید به حساب مخارج انتقالی به دوره های بعد منظور شود. اگر:
1پیمانكار در مناقصه برنده شد این گونه مخارج از حساب مخارج انتقالی خارج و جزو بهای تمام شده پیمان منظور می شود.
2احتمال برنده شدن پیمانكار منتفی شد این گونه مخارج از حساب مخارج انتقالی خارج و جزو هزینه های دوره جاری به شمار می آید.
ب- در صورتی كه احتمال بازیافت این گونه مخارج وجود نداشته باشد چون منافع آینده متصور نیست جزو هزینه های پیمان در دوره وقوع خواهد بود. اگر احتمال بازیافت این گونه مخارج در آینده وجود داشت به گذشته تسری نمی یابد یعنی مجدداً به بهای تمام شده پیمان برگشت نمی شود.
مخارج پیمان در طول اجرای طرح
در یك واحد پیمانكاری مخارج اجرای طرح را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی كرد:
الف- هزینه های مستقیم هزینه هایی است كه مستقیم به اجرای یك پیمان خاص مربوط می شود. مانند مواد و مصالح مصرفی در پیمان، دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه، هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات كارگاه.

ب- هزینه های سربار یا بالا سری هزینه هایی است كه مربوط به فعالیتهای پیمانكاری است و بین چند پیمان مشترك است. مانند هزینه ها تعمیرگاه مركزی و استهلاك و تعمیر ماشین آلات بكار گرفته شده در پیمانهای مختلف. هزینه های سربار معمولاً بر مبنای مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، مبلغ پیمان یا تركیبی از این مبانی بین پیمانهای موجود سرشكن می ش

ود. از آنجا كه انتخاب مبنا برای تسهیم هزینه های سربار تفاوت زیادی در بهای تمام شده و نتیجه عملیات ایجاد خواهد كرد پیمانكار باید مبنایی را كه منطقی تشخیص می دهد برگزیند و آن را بطور یكنواخت در هر سال بكار گیرد. مثال زیر نحوه تسهیم 1750000 ریال هزینه سربار را بر مبنای مواد و دستمزد مستقیم نشان می دهد.
1 . تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم
سهم پیمان ازهزینه های سربار= نرخ تسهیم * مواد مستقیم شماره پیمان
576920
362640
810440 47/27%
47/27%
47/27%
210000
1320000
2950000 101
102
103
1750000 6370000
* نرخ تسهیم به ترتیب زیر از خارج قسمت مبلغ سربار و كل مواد و مصالح مصرفی در پیمانها بدست آمده است.
47/27% = 6370000 1750000
1 تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم
سهم پیمان ازهزینه های سربار= نرخ تسهیم * دستمزد مستقیم شماره پیمان
682200
118640
949160 66/29%
66/29%

66/29% 2300000
400000
3200000 101
102
103
1750000 5900000
* نرخ تسهیم به ترتیب زیر از خارج قسمت مبلغ سربار و كل دستمزد مستقیم در پیمانها بدست آمده است.
66/29%=5900000 1750000
ج-هزینه های عمومی و اداری هزینه هایی است كه مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت

پیمانكاری مربوط نمی شود مانند هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های غیر مرتبط با پیمانها. هزینه های عمومی و اداری معمولاً در دوره وقوع به حساب هزینه منظور می‌شود.
به حساب دارایی بردن بهره

هزینه بهره را در صورتی كه با اهمیت باشد می توان به حساب پیمان منظور كرد. چنانچه در جریان اجرای عملیات موضوع پیمان وقفه قابل ملاحظه پیش آید به حساب دارایی بردن بهره باید متوقف شود.
اگر در اجرای یك قرارداد پیمانكاری قسمتهایی از آن تكمیل و به كارفرما تحویل شد طی مدتی كه عملیات ساخت در قسمتهای دیگر ادامه دارد باید منظور كردن بهره به قسمتهای تكمیل شده متوقف شود.
به حساب دارایی بردن بهره تا زمانی كه سه شرط زیر همزمان وجود دارد ادامه
می‌یابد:
برای پیمان مخارجی انجام شده باشد.
فعالیتهای لازم برای احداث دارایی در جریان پیشرفت باشد.
مخارج بهره تحقق پیدا كرده باشد.
مبلغ بهره ای كه می توان به حساب پیمان منظور كرد عبارت است از بهره واقعی یا بهره اجتناب پذیر (بهره ای كه در نتیجه اجرای پیمان تحقق پیدا كرده است)، هر كدام كمتر باشد.
حسابداری مراحل اجرای طرح به گونه ای كه در فصل قبل تقسیم بندی و بررسی شد در قالب یك مثال ساده در دفاتر پیمانكار و كارفرما تشریح می شود .
مثال :
شركت پیمانكاری «بناساز» كه در رشته ساختمان فعالیت می كند در اوایل سال جاری برای احداث یك دستگاه ساختمان صنعتی قراردادی به مبلغ 10000000 ریال با كارفرما منعقد كرد. ثبت رویدادهای مالی این پیمان با عطف به شماره هر مرحله در دفاتر پیمانكار و كارفرما در زیر ارائه شده است:
مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

مطالعات مقدماتی طرح را كارفرما معمولاً به تنهایی یا به كمك مهندسان مشاور انجام می دهد در این صورت، مخارج مطالعات مقدماتی طرح در دفاتر پیمانكار ثبتی ندارد. كارفرما مخارجی را كه برای مطالعات شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و تهیه طرح مقدماتی متحمل می شود به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می كند.
دفتر پیمانكار دفتر كارفرما

ثبتی ندارد هزینه مطالعاتی طرح 1000000
بانك 1000000
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
مطالعات تفصیلی طرح را نیز كارفرما معمولاً به تنهایی یا به كمك مهندسان مشاور انجام می دهد. در این صورت، مخارج مطالعات تفصیلی طرح در دفاتر پیمانكار ثبتی ندارد. كارفرما مخارجی را كه برای طراحی تفصیلی و اجرایی طرح و تهیه اسناد و مدارك مناقصه انجام می دهد به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می كند.
دفتر پیمانكار دفتر كارفرما
ثبتی ندارد هزینه مطالعاتی طرح 1500000
بانك 1500000
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح
مرحله سوم: اجرای طرح
پس از اتمام مراحل 1و2 و تصویب طرح تفصیلی، اجرای طرح به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانكاری واگذار می شود:
1_1 ارجاع كار به پیمانكار
اجرای طرحهای بلند مدت پیمانكاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانكاری واگذار می شود:

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel وارد صفحه فروش فایل دانلودی فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

فایل word طراحی سیستم پیمانکاری سیستم حسابداری پیمانکاری به همراه طراحی به وسیله برنامهMicrosoft Excel

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word مقاله تعدد زوجات

فایل word مقاله تعدد زوجات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله تعدد زوجات دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله تعدد زوجات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله تعدد زوجات

تعدد زوجات

اسلام و تعدد زوجات

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه 61 مى‏گوید

گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه‏507 مى‏گوید

تعدد زوجات در ایران

مقدمه

مبحث اول ـ تعاریف و مفاهیم

بند اول ـ تعریف شرط

بند دوم ـ تعریف عدالت

1. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت

2. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد

3. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن

بند اول ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام

1. پیشینه ی تاریخی ازدواج مجدد

2. منظور از عدالت چیست؟

بند دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در قوانین موضوعه ی ایران

1. قانون مدنی

موانع نکاح

*ازدواج با زن شوهردار

* زنا با زن شوهردار

*استیفای عدد

*تعدد زوجات پیش از اسلام

*تعدد زوجات در حقوق مدنی جدید

*کاهش آمار تعداد زوجات

*نکاح یا زنا با زنی که درعده است

*مطلقه بودن به 3 طلاق و 9 طلاق

*منع نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان

*نکاح مردمسلمان بازن غیرمسلمان

کمونیسم جنسى

نظریه افلاطون

اشکال چند شوهرى

تعدد زوجات

اسلام و تعدد زوجات

تعدد زوجات در ایران

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله تعدد زوجات

1) بی‌بی‌خانم استرآبادی، معایب‌الرجال، ویرایش افسانه نجم‌آبادی، نشر باران، سوئد: 1993، ص

2) شکوفه به‌انضمام دانش، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1377، ص

3) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، «مصاحبه با مهرانگیز دولتشاهی»، بنیاد مطالعات ایران، 1382، ص

4) الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، تهران: نشر اختران، 1384، ص

5) همان، ص

6) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، ص 175

7) جامعه، دولت و جنبش حقوق زنان ایران، «مصاحبه با مهناز افخمی»، بنیاد مطالعات ایران، 1382، ص

اسلام و تعدد زوجات

 اسلام چند زنى را بر خلاف چند شوهرى بکلى نسخ و لغو نکرد،بلکه آن را تحدید و تقیید کرد;یعنى از طرفى نامحدودى را از میان برد و براى آن حداکثر قائل شد که چهارتاست، و از طرف دیگر براى آن قیود و شرایطى قرار داد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند.در آینده درباره آن قیود و شرایط و همچنین درباره اینکه چرا اسلام چند زنى را بکلى لغو نکرد بحث‏خواهیم کرد

 عجیب این است که در قرون وسطى از جمله تبلیغاتى که به ضد اسلام مى‏کردند این بود که مى‏گفتند پیغمبر اسلام براى اولین بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع کرد!!و مدعى بودند شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پیشرفت‏سریع اسلام در میان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات است.و هم ادعا مى‏کردند که علت انحطاط مشرق زمین نیز تعدد زوجات است

ویل دورانت در جلد اول تاریخ تمدن صفحه 61 مى‏گوید

 «علماى دینى در قرون وسطى چنین تصور مى‏کردند که تعدد زوجات از ابتکارات پیغمبر اسلام است،در صورتى که چنین نیست و چنانکه دیدیم در اجتماعات ابتدایى جریان چند همسرى بیشتر مطابق آن بوده است.عللى که سبب پیدایش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى گشته فراوان است.به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگى مرد بیشتر در معرض خطر بود و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف مى‏شدند و فزونى عده زنان بر مردان سبب مى‏شد که یا تعدد زوجات رواج پیدا کند و یا عده‏اى از زنان در بى‏شوهرى بسر برند،ولى در میان آن ملل که مرگ و میر فراوان بود هیچ شایستگى نداشت که عده‏اى زن مجرد بمانند و تولید مثل نکنند;بى‏شک تعدد زوجات در اجتماعات ابتدایى امر متناسبى بوده،زیرا عده زنان بر مردان فزونى داشته است.از لحاظ بهبود نسل هم باید گفت که سازمان تعدد زوجات بر تک همسرى فعلى ترجیح داشته است،چه همان گونه که مى‏دانیم تواناترین و محتاطترین مردان عصر جدید غالبا طورى است که دیر موفق به اختیار همسر مى‏شوند و به همین جهت کم فرزند مى‏آورند،در صورتى که در آن ایام گذشته تواناترین مردان ظاهرا به بهترین زنان دست مى‏یافته و فرزندان بیشتر تولید مى‏کرده‏اند.به همین جهت است که تعدد زوجات مدت مدیدى در میان ملتهاى ابتدایى بلکه ملتهاى متمدن توانسته است دوام کند و فقط در همین اواخر و در زمان ماست که رفته رفته دارد از کشورهاى خاورى رخت‏برمى‏بندد.در زوال این عادت،عواملى چند دخالت کرده است: زندگانى کشاورزى که حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقلیل داد و مخاطرات کمتر شد و به همین جهت عدد مرد و زن تقریبا مساوى یکدیگر شد و در این هنگام چند زنى حتى در اجتماعات ابتدایى از امتیازات اقلیت ثروتمند گردید و توده مردم به همین جهت‏با یک زن بسر مى‏برند و عمل‏«زنا»را چاشنى آن قرار مى‏دهند!»

گوستاولوبون در تاریخ تمدن صفحه‏507 مى‏گوید

 «در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره هیچ رسمى هم این قدر نظر اروپا به خطا نرفته است.نویسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقى،آن را عله العلل قرار داده‏اند.آنها علاوه بر همه اعتراضات،نسبت‏به زنان مشرق هم ابراز همدردى نموده‏اند من جمله اظهار مى‏کنند که آن زنان بدبخت را زیر پنجه خواجه سرایان، سخت و شدید در چهار دیوار خانه مقید نگاه داشته‏اند و به مجرد حرکت مختصرى که موجب رنجش و عدم رضایت‏خانه خدایان شود حتى ممکن است آنها را با کمال بیرحمى اعدام کنند.ولى تصور مزبور از جمله تصوراتى است که هیچ مدرک و اساسى براى آن نیست.اگر خوانندگان این کتاب از اهل اروپا،براى مدت کمى تعصبات اروپایى را از خود دور سازند،تصدیق خواهند کرد که رسم تعدد زوجات براى نظام اجتماعى شرق یک رسم عمده‏اى است که به وسیله آن،اقوامى که این رسم میان آنها جارى است روح اخلاقى ایشان در ترقى،و تعلقات و روابط خانوادگى آنها قوى و پایدار مانده و بالاخره در نتیجه همین رسم است که در مشرق اعزاز و اکرام زن بیش از اروپاست. ما قبل از شروع به اقامه دلیل و اثبات مدعاى خود،از ذکر این مطلب ناچاریم که رسم تعدد زوجات ابدا مربوط به اسلام نیست،چه قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقى از یهود،ایرانى،عرب و غیره شایع بوده است.اقوامى که در مشرق قبول اسلام کردند از این حیث فایده‏اى از اسلام حاصل نکردند و تاکنون هم در دنیا یک چنین مذهب مقتدرى نیامده که این گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ایجاد کند و یا آن را منسوخ سازد.رسم مذکور فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتیجه خصایص نژادى و علل و اسباب دیگرى که به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پیدا شده است،نه اینکه مذهب آن را آورده باشد;در مغرب هم با وجود اینکه آب و هوا و طبیعت هیچ یک مقتضى براى وجود چنین رسمى نیست،معذلک رسم وحدت زوجه رسمى است که ما آن را فقط در کتابهاى قانون مى‏بینیم درج است، و الا خیال نمى‏کنم بشود این را انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم (رسم وحدت زوجه)نیست. راستى من متحیرم و نمى‏دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه کمى دارد و چرا کمتر است؟بلکه من مى‏گویم که اولى از هر حیث‏بهتر و شایسته‏تر از دومى است.اهل مشرق وقتى بلاد معظمه ما را سیاحت مى‏کنند از این اعتراضات و حملات ما دچار بهت و حیرت گردیده متغیر مى‏شوند;»

 آرى،اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد بلکه آن را از طرفى محدود ساخت و براى آن حداکثر قائل شد،و از طرف دیگر قیود و شرایط سنگینى براى آن مقرر کرد

 اقوام و مللى که به دین اسلام گرویدند غالبا در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه اسلام مجبور بودند حدود و قیودى را گردن نهند

تعدد زوجات در ایران

 کریستن سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان صفحه‏346 مى‏گوید

 «اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمار مى‏رفت. در عمل،تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کامله محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن)یا زن ممتاز مى‏خواندند.از او پست‏تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن ى چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید و زنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏اند. معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مرد محدود بوده است‏یا خیر.اما در بسى از مباحثات حقوقى از مردى که دو زن ممتاز دارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است و گویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند،اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اند فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

 در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعید نفیسى)مى‏نویسد

 «شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

 منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که

 «در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفته و نمى‏خواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربار خسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرت آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران آمیزش مى‏کردند.»

 نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است

 در میان اعراب تعدد زوجات حد و حصرى نداشت.محدود کردن اسلام تعدد زوجات را و حداکثر معین کردن براى آن،براى آن عده از اعراب که بیش از چهار زن داشتند اشکال به وجود مى‏آورد.افرادى بودند که احیانا ده زن داشتند و مجبور بودند که شش تاى آنها را رها کنند

 منبع : مجموعه آثار شهید مطهری ، ج

مقدمه

تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد. اگر چه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگر گونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است با وجود این، به نظر می رسد که قوانین موضوعه ی ما در این خصوص دارای نقص، اجمال و گاهی متعارض با حقوق اسلام می باشد. برای نمونه، قانون مدنی ایران اصولاً به دلایل مختلف به این امر نپرداخته و از قدرت اجرای عدالت به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته و تنها برای نخستین بار قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 در ماده ی 14 اجازه ی دادگاه را مبنی بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نموده است آن هم عدالتی که از یک سو مفهوم و حدود آن مجمل است و از سویی دیگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص و مقرر نشده است. در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1353 مواد 16 و 17 جایگزین ماده ی 14 قانون پیشین حمایت خانواده گردید، اما اجرای عدالت را محدود به رضایت همسر اول و به عبارتی رعایت حقوق زن اول نموده و از مفهوم عالی عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گردیده است. بررسی تفصیلی ازدواج مجدد ابعاد و مباحث بسیاری را می طلبد که در این جا گنجایش آن نیست. در این مقاله نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردید (مبحث اول) سپس شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفت (مبحث دوم) آن گاه چگونگی احراز شرط عدالت مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید (مبحث سوم) و در پایان از آثار و ضمانت اجرای عدم عدالت سخن گفته شده است( مبحث چهارم )

مبحث اول ـ تعاریف و مفاهیم

در این مبحث، شایسته است که نخست مفهوم و ماهیت مفردات و واژگان تشکیل دهنده ی عنوان مقاله را جهت ورود به بحث ماهوی و نیز تعیین گستره ی آن تبیین نماییم. بدین منظور، اصطلاح «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح خواهیم کرد

بند اول ـ تعریف شرط

شرط واژه ای است عربی که در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت بر معانی متعددی از جمله: عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری و در شکل جامد به معنای آن چه که از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است

در اصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد که شرط در روایت نبوی (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» که مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد در همین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد. اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، که از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امری است که در ایجاد و پدیداری شئ دیگر تأثیر داشته باشد به گونه ای که از وجودش وجود آن شئ لازم نیاید ولی برعکس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بیاید. «شرط در این معنا به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی 190 قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقد است، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد»1 به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد که در این جا منظور آن چه متوقف است صحت یک امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین»2. بنابر این، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی که مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امری است که صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظر حقوقی این شرط مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد. البته به توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی 190 قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است و به اعتبار و از نگاه دیگر و با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد

بند دوم ـ تعریف عدالت

1. معنای لغوی و اصطلاحی عدالت

عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعی است و آن این است که با هریک از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود یکی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم»

در اصطلاح فقهی ،عدالت عبارت است از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جای گزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت4 وا می دارد و بر این اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان کبیره را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند.»

2. مفهوم عدالت در ازدواج مجدد

بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد»6 و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالی ترین فضیلت انسانی است، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها یکسان و در یک درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود.»7 با وجود این ، عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات است که در جای خود بحث خواهد شد

3. موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن

عدالت به عنوان یک اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یکی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه ی ایران عدالت است. چنان چه ماده ی 1313 قانون مدنی8 یکی از شرایط شاهد را عدالت بیان داشته است. همچنین ماده ی 155 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی 326 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد قابل نقض در مرجع تجدید نظر است. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد.9 همچنین در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران ،یکی از شرایط رهبری ،که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد ،عدالت است .چنان چه در اصل 5 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت برکناری از این مقام است، چنان چه اصل 111 قانون اساسی مقرر می دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد …» . همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود عادل بودن10 اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان که بنابر ماده ی 1134 قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است که در این جا مجالی برای پرداختن به آن موارد نیست. اما یکی از مواردی که در آن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده مسأله ی ازدواج مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.11 این شرط با توجه به این که از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این که در کتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی 14 قانون پیشین حمایت خانواده مصوب 1346، بند 10 ماده ی 8 و نیز ماده ی 17 قانون حمایت خانواده ی مصوب 1353 اشاره کرد که تفصیل آن در مبحث دوم و ضمانت اجرای آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در این جا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها» می باشد. از آن چه گفتیم روشن شد که اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این مهم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و مکانت خاصی برخوردار است. به همین جهت ،موارد و مصادیق چنین مسئولیت هایی را توضیح داده تا چندین نکته را ثابت نماییم

اولاً ـ در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این که برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است

ثانیاً ـ همان طوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد که در مبحث چهارم بحث خواهد شد

بند سوم ـ تعریف ازدواج مجدد

1. منظور از مجدد چیست؟

آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم

فرض اول ـ ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود

فرض دوم ـ مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است ،مانند موارد ماده ی 16 قانون حمایت خانواده ی مصوب 1353 و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد با وجود این، مرد از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد، مانند موارد ماده ی 1123 ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول همسر دوم اختیار می نماید

سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع مقاله خواهد بود

فرض سوم ـ مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت و به دیگر سخن، مرکز ثقل موضوع مقاله خواهد بود که در مبحث سوم به بررسی آن خواهیم پرداخت

2. آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن12 را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی مانند مواد 900، 901 و 942 وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر این که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی 942 قانون مدنی که مقرر داشته است: «در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود». در این ماده، علاوه بر این که کلمه ی «زوجات» در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا در حقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت و توانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، از نظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد13 وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکر نشده بود. اما با توجه به حقوق اسلامی و عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود

در حقوق ایران در چند دهه ی اخیر درباره ی اختیار مرد مبنی بر ازدواج با زنان متعدد تحولات گوناگون به وقوع پیوسته است. در یک نگاه اجمالی می توان به این نتیجه رسید که تغییر قوانین همیشه در جهت محدود ساختن چنین اختیاری بوده و علاوه بر گرایش رویه ی قضایی دادگاه ها به این سو، اخلاق عمومی نیز در این دگرگونی با قوانین هماهنگ بوده است. از جمله می توان اجازه ی دادگاه را در خصوص انتخاب همسر دوم با داشتن همسر اول، در قانون حمایت خانواده ی مصوب 1346 نخستین گام در جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد تلقی نمود. چنان چه ماده ی 14 قانون یاد شده مقرر می داشت: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد شد». البته این ماده تعدد زوجات را منع نکرد و نمی توانست با توجه به حقوق اسلام چنین منعی را مقرر بدارد بلکه با شرط تحصیل اجازه از دادگاه و احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت و از طرفی تعیین مجازات برای شخص متخلف، به طور غیر مستقیم و در عمل جهت محدود کردن اختیار مرد نسبت به ازدواج های متعدد گام برداشته بود. این ماده را نباید مغایر قوانین شرع تلقی نمود بلکه صرفاً احراز شرایط ازدواج مجدد توسط دادگاه و در واقع یک نوع نظارت قضایی را برای اجرای عدالت پیش بینی نمود. همچنین در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقررات تازه ای در جهت محدودیت سازی تعدد زوجات دیده می شود. از جمله این که ماده ی 16 این قانون مقرر می دارد: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر: 1ـ رضایت همسر اول؛ 2ـ …» در این ماده، بر خلاف ماده ی 14 قانون حمایت خانواده، موافقت همسر اول را شرط صدور اجازه ی ازدواج مجدد اعلام نمود که این امر در عمل می تواند مانعی برای اختیارات نامحدود مرد نسبت به نکاح مجدد تلقی نمود و نکته ی قابل استفاده از این ماده، جمله ی آغازین آن می باشد که به جای عبارت «همسر دیگری» در ماده ی 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346، که ظهور در تعدد زوجات داشت، «همسر دوم» آورده است «و از ظاهر آن چنین بر می آید که این قانون بر خلاف قانون حمایت خانواده مصوب 1346، می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زنان سوم یا چهارم بگیرند»14 البته پس از اثبات ظهور ماده ی 16 قانون فوق در این خصوص و احراز قصد قانون گذار، می توان این ایراد اساسی را مطرح کرد که تعدد زوجات را به همسر دوم محدود کردن مغایر با حقوق اسلام است و علاوه بر این ممکن است موارد ضروری و دلایل توجیه کننده ی ازدواج دوم، ازدواج های سوم و چهارم را نیز شامل شود که در جای خود باید از آن بحث کرد

بنابر این، با توجه به نکات اساسی که در این جا اشاره شد، ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود و به همین جهت، احراز عدالت مرد در ازدواج مجدد (به معنای ازدواج دوم) به طریق اولی در ازدواج های سوم و چهارم شرط لازم صدور اجازه چنین ازدواج هایی می باشد. بر این اساس، از آن جایی که تعدد زوجات از موارد ازدواج مجدد محسوب می شود در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت

مبحث دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد

 

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word مقاله تعدد زوجات آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word مقاله تعدد زوجات و بررسی کامل هدایت میشوید
فایل word مقاله تعدد زوجات

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word کار آموزی شرکت ارغوان هیدج

فایل word کار آموزی شرکت ارغوان هیدج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word کار آموزی شرکت ارغوان هیدج دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word کار آموزی شرکت ارغوان هیدج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word کار آموزی شرکت ارغوان هیدج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word کار آموزی شرکت ارغوان هیدج :

. تاریخچه فعالیت شرکت :
1_1کلیات :
شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1381راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/11/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/83 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/83 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هیدج می باشد .

2_1 فعالیت اصلی شرکت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ، روغن ، برنج ،قند وشکر و; ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و ;)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .
2_2_1عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .
ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .
ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .
ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.
ه ) واردات برنج و توزیع آن در سطح استان
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

3_1وضعیت اشتغال
متوسط نفر سال تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است .
موقت دائم وضعیت شاغلین
4 21 تعداد شاغلین

با توجه به افزایش فعالیت های تجاری پرسنل شرکت افزایش یافته و پرسنل مذکور شامل 5نفر شرکتی و 20 نفر پرسنل انتقالی از سازمان غله سابق می باشد .
2 مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در صورت لزوم از ارزشهای جاری استفاده می شود .
3 خلاصه اهم رویه های حسابداری :
1_3 دارائیهای ثابت :

1_1_3 دارائیهای ثابت شهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب ها ثبت می شود مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحضه ظرفیت یا عمر دارائیهای ثابت یا در کیفیت بازدهی بهبودی اساسی انها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

2_1_3 استهلاک دارایی ثابت با توجه به عمر مفید بر اوردی دارائیها ی مربوط و بادر نظر گرفتن ایین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب اصلاحیه بهمن ماه 1380و بر اساس نرخ و روشهای زیر محاسبه می شود .
روش استهلاک نرخ استهلاک دارائی
خط مستقیم ساله10 اثاثه و منصوبات

2_3درامدها
درامد حاصل از توزیع قند و شکر و برنج سهمیه ای بر اساس میزان صادره وتحویلی مجوزهایشرکت ها در تخصصی و بازرگانی دولتی ایران و امار و اطلاعات موجود در قسمت توزیع به محض خروج از انبار در دفاتر ثبت میگردد.
همچنین شرکت باتوجه به ادغام با اداره غله قرار دادی تحت عنوان راهبری امور گندم و ارد با شرکت بازرگانی دولت ایران منعقد نموده است که موضوع ان عبارتست از راهبری گندم واجزای عملیات مرتبط با خرید گندم شامل تخلیه، بارگیری ذخیره سازی و تبدیل گندم به ارد و فروش گندم و یا ارد متقاضیان و کنترل کیفی و کمی گندم و ارد متابق دستور العمل های ابلاغی است.

3_3 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان .
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول قانون کار بر اساس مصوبه هیات
مدیره شرکت بر مبنای سی روز اخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت انان محاسبهو در حساب ها منظور گردیده است . مضافا از بابت پرسنل انتقالی از سازمان غله به دلیل نا مشخص بودن وضعیت انتقال ذخیره ای محاسبه نمی گردد .
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/1387
4 موجودی نقد و بانک :
موجودی نقد شامل بانک صادرات شعبه هیدج ، حساب جاری ها و تنخواهگردانها می باشد .
5 حسابها و اسناد دریافتی تجاری :
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری به شرح ذیل می باشد: ;;;;..29/12/1387
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری ;;;;;;;;;;;;;;000/350/192 ریال

جمع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;000/350/192

6سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی به شرح ذیل می باشد : ;;;;29/12/1387 ریال
شرکت تعاونی معین غله ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.000/000/5
سایر;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..000/000/5

جمع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..000/000/10
7 پیش پرداختها ;;;;;;;;;;;29/12/1387 ریال
حساب پیش پرداخت به شرح ذیل می باشد :
پیش پرداختهای بیمه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;.000/000/4
پیش پرداخت مالیات ;;;;;;;;;;;;;;;;;;..000/000/20
پیش پرداخت به سایر سازمان ها ;;;;;;;;;;;;;000/000/10
جمع ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;000/000/34
شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387
1_7مانده حساب پیش پرداختهای بیمه به شرح ذیل است :;;;.. 29/12/1387 ریال
پیش پرداخت بیمه کالا ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;000/000/25
پیش پرداخت بیمه و سائط نقلیه ;;;;;;;;;;;;;;;.000/500/1
جمع ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..000/000/4
2_7 مانده حساب پیش پرداخت مالیات به شرح ذیل می باشد :;..29/12/1387 ریال
پیش پرداخت مالیات قراردادحق التوزیع ;;;;;;;;;;;000/000/15
پیش پرداخت مالیات قرارداد راهبری ;;;;;;;;;;;;.000/000/5
پیش پرداخت مالیات سود پیش بینی شده ;;;;;;;;;;;.000/000/10
جمع ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;000/000/20

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word مقاله شیطان یا ابلیس

فایل word  مقاله شیطان یا ابلیس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word مقاله شیطان یا ابلیس دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله شیطان یا ابلیس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقاله شیطان یا ابلیس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقاله شیطان یا ابلیس :

مقدمه

شیطان یا ابلیس . این بحث مد نظر ما برای گرد آوری یك مقاله در مورد تفاوتهای بین شیطان و ابلیس است كه در آخر متوجه تفاوت این دو اسم می شویم .
شیطان از بدو وجود به دنبال گمراه كردن انسان و به بیراهه كشاندن او بوده است . هیچ انسانی نیست كه از حیله شیطان در امان باشد مگر امامان و پیامبران الهی كه از گناه مصون هستند . شیطان هیچگاه از تلاش خود برای گمراه كردن انسان ها دست نمی كشد .

در عالم خلقت موضوع ابلیس یكی از موضوعات مهم و شگفت انگیز است . قرآن كریم ضمن اشاره به (نار) منشاء پیدایش شیطان به اختصار به خط فكری و موضوع گری ها و نصبت وی با خداوند و آدمیزاد به این موضوع می پردازد .

ارباب اندیشه بر این عقیده‏اند كه «جسم وى انبوه و متراكم نبوده جسمى است هوایى و مجرد. هیات ظاهرى و شیوه رفت و آمدش نیز با دیگر موجودات تفاوت دارد. داراى شعور و خرد است. به صورتهاى گوناگون تغییر شكل مى‏یابد و از عهده انجام كارهاى سنگین و خارق‏العاده برمى‏آید، نه جایى را فرا مى‏گیرد و نه در جایى نیز فرود مى‏آید». در فرهنگ اسلامى وى مبدا غوا، شر و وسوسه

معرفى شده و آدمى را در مسیر خلاف انسانیت و كمال مى‏كشاند. نیرویى است كه حق را باطل و باطل را حق و شر را خیر و خیر را شر مى‏نماید. هوى و شهوت از وسوسه‏هاى اوست. «و صورت انسانى در حكم عقبه و گردنه‏اى است میان قرارگاه فرشتگان و جایگاه شیاطین. هر كس كه راه گمراهى را پیمود پیرو شیاطین است و آن كه راه هدایت را برگزید از اهل الله است‏». با یادآورى گوشه‏اى از خصوصیات ابلیس و حضور فعال او در میان آدمیزاد مى‏توان نتیجه گرفت كه: «ابلیس اگر چه فرشته یا اجنه‏اى است كه به عالم ملكوت تعلق دارد و از موجودات طبیعت نیست; ولى آثار وجودى او مى‏تواند در دنیا ظاهر شود»

علاوه بر این نسبت ابلیس با آدم، از فریب و اغواى وى در بهشت آغاز و به دنیا كشیده مى‏شود و بدین‏گونه بین ملك و ملكوت پیوستگى به وجود مى‏آید. منشهاى پست ابلیسى و انگیزه‏هاى هوى و هوس كه اسباب تاریكى و تشویش محیط درونى آدمیان را فراهم مى‏سازند همه به دنیا و عالم ملك مربوط است و «نقش ابلیس، در نسبتى كه با آدم دارد، ترسیم شده است. چون ابلیس رویى به

آدم و رویى به خداوند – نظر به این كه مخلوق خداست – دارد، به «ابلیس دوروى‏» معروف است‏» پس وقتى سخن از ابلیس به میان مى‏آید وى را مصداق معانى نفرت‏انگیزى مى‏یابیم كه به دشمنى با فرزندان آدم برخاسته است و «نقش او در نسبتى كه با آدم دارد مورد توجه قرار مى‏گیرد، ولى عرفا بجز دو عالم ملك و ملكوت به عالم دیگرى نیز اعتقاد دارند و آن جبروت است. در این عالم دشمنى بكلى منتفى است چنان كه عزیزالدین نسفى مى‏گوید: «شهد و حنظل یك طعم دارند، نور و ظلمت

، روز و شب یك رنگ دارند; ابلیس را با آدم دشمنى نیست;» اما ابلیس در نسبتى كه با آدم دارد، بنابر تصریح قرآن سوگند یاد مى‏كند كه آدمیان را، بجز مخلصین، گمراه مى‏كنم. وى سایه وسوسه و اوهام را در مسیر آنان كه از ایمان تهى هستند مى‏نماید و آنها را سایه به سایه و گام به گام به دنبال خود مى‏كشاند تا از مقصد بازمى‏مانند; ولى در مورد آنان كه راههاى نفوذ و وسوسه‏هاى شورانگیز را مى‏بندند تلاش وى به جایى نمى‏رسد.

نمونه‏هاى زیر بیانگر دسیسه‏هاى اوست:
ابراهیم خلیل‏علیه‏السلام در عالم خواب به ذبح اسماعیل مامور مى‏شود. ابلیس این بار نیز مانند قصه آدم‏علیه‏السلام به پیروزى خود بر ابراهیم امیدوار است و همان شیوه را به كار مى‏برد. خود را به مادر اسماعیل مى‏رساند و خبر كشتن فرزند را به وى مى‏دهد. وقتى مادر متوجه مى‏شود كه ذبح اسماعیل فرمانى است كه از جانب حضرت خداوندى صادر شده چنین مى‏گوید: «اگر خداى فرموده باشد; ما رضا دادیم و تسلیم كردیم.» ابلیس برخلاف انتظار از فریب مادر مایوس مى‏شود رو به اسماعیل مى‏آورد، وى نیز بمحض اطلاع از فرمان الله چنین پاسخ مى‏دهد: «فرمان خداى راست «رضینا بحكم الله و سلمنا لامره‏» ابلیس چون نتیجه‏اى نمى‏گیرد خود را به ابراهیم نزدیك مى‏سازد و فرمانى را كه

وى در خواب یافته است، به القاءات شیطان نسبت مى‏دهد و وى را از كشتن فرزند برحذر مى‏دارد; اما ابراهیم خوب مى‏داند كه القاكننده این اباطیل كسى جز ابلیس نیست لذا او را به خوارى از خود مى‏راند» و بدین‏گونه نیرنگهاى وى خنثى مى‏گردد و در اراده ابراهیم‏علیه‏السلام خللى وارد نمى‏آید. ابلیس مترصد است كه شكست ‏خود را جبران كند به تصور وى لحظه به آتش افكندن ابراهیم فرصت مناسبى است. به امید كامیابى «تدارك پرتاب وى را فراهم مى‏آورد و با منجنیق حضرت را درون توده

عظیم آتش مى‏افكنند» ; اما این بار هم بنابر صریح آیه یا نار كونى بردا و سلاما» (انبیا /69) اى آتش بر ابراهیم خنك و سالم باش به لطف پروردگار ابراهیم محفوظ مى‏ماند و ابلیس به آرزویش نمى‏رسد.
ابلیس پیوسته در كار فریب و برهم زدن آرامش آدمیزاد است از هر فرصتى سود مى‏جوید تا روزنه‏اى براى وسوسه‏انگیزى بیابد. مردم عادى و ناآگاه بسادگى به دام ابلیس گرفتار مى‏شوند; اما فریب بندگان خاصى مانند عیسى‏علیه‏السلام كه جز رضاى حق به چیز دیگرى دلبستگى ندارد، ممكن

نیست. ابلیس براى به دام انداختن وى بدین گونه زمینه‏سازى مى‏كند: «به هنگام استراحت‏خود را به وى نزدیك كرده در مورد سنگى كه زیر سر نهاده است، چنین مى‏گوید: (سنگ فرا زیر سر نهادى، تنعم كردى، نه ترك دنیا بگفته بودى؟) شاید هدف وى این بوده است كه حضرت را به برخوردارى بیشترى از دنیا برانگیزد. اما وى كه از نیت ابلیس آگاه است از آن جزء ناچیز دنیا نیز چشم مى‏پوشد و چنین مى‏گوید: «این و همه دنیا را به تو واگذاشتم.»

امورى كه به وسیله ابلیس پى‏ریزى شد:
ابلیس در آن هنگام كه به همراه فرشتگان مامور مى‏شود تا به نشانه تعظیم، در برابر آدم به خاك بیفتد و سجده كند. به مقایسه نار و خاك مى‏پردازد. سرانجام خود را شریفتر از آدم مى‏پندارد و از امر پروردگار سرمى‏پیچد. و براى نخستین بار اساس قیاس را پى مى‏ریزد «اول من قاس ابلیس‏» خود را بزرگ مى‏بیند. و با تكبر و تجبر ایمانش را بر باد مى‏دهد. و كفربالله نیز اولین كفر است كه در نتیجه نافرمانى وى تحقق مى‏یابد كه «ان اول كفر كفر بالله حیث‏خلق الله آدم كفر ابلیس حیث رد على الله امره‏» ابلیس اولین كسى است كه به هنگام نزدیك شدن آدم به شجره ممنوعه، به شادى

ست‏یافتن بر وى آواز مى‏خواند و هنگام هبوط وى به عالم طبیعت، به سرود خوانى مى‏پردازد: «فلما استتر على الارض ناح‏» وقتى عزت و منزلت‏خود را از دست مى‏دهد و از رحمت پروردگار ناامید مى‏شود; و به استقرار در روى زمین مقید مى‏گردد نوحه‏سرایى مى‏كند:» وى پایه‏گذار آموزش انواع موسیقى و خوانندگى در زمان فرزندان قابیل است و مردانى به نام «یوبل‏» و «توبلقین‏» آن را از ابلیس مى‏آموزند». لواط یكى دیگر از امور نفرت‏انگیزى است كه ابلیس اساس آن را در میان قوم لوط

ریخت. در قصه این قوم آمده است كه ابلیس با برخى از زنان آنها آمیزش كرد و عمل خلاف اخلاق زنا را در بین آنان اشاعه داد. همو بود كه ایشان را به نكبت‏بارترین عمل (لواط) ترغیب كرد و اعراض از زنان فرجام این عادت مذموم بود». ابلیس پس از اغواى مردان بنابر روایت از امام باقرعلیه‏السلام خود را به صورت زنان درآورد، به سراغشان آمد و براى برانگیختن حس حسادت زنانه، نقطه

حساسى را نشانه گرفته و چنین گفت: مردان شما با هم درمى‏آمیزند؟ گفتند: آرى. ما این كار را دیدیم. و آن چنان با مهارت زمینه را فراهم مى‏آورد كه با القاى طرح پیشنهادى، بى‏درنگ موافقت كردند و به «مساحقه‏» روى آوردند» ابلیس در فاصله بین رسالت ادریس و نوح نیز بیكار ننشست زنان زیباى شوهردار دشت را به راه منفور زنا و فاحشگى كشانید و آمیزش آنان را با مردانن زیباى كوهستان سبب گردید و سطح وسیعى را آلوده ساخت‏». حسد و تعصب نابجا نیز از جمله امورى معرفى شده كه ابلیس آنها را پى‏ریزى كرده است. وى نسبت‏به آدم حسد ورزید و خلقت‏خود را برتر و شریفتر از وى انگاشت، از امر خدا سرباز زد كه به هبود و سقوط وى منجر گردید». و بالاخره وى از اهل آتش اولین كسى است كه جامه‏اى از آتش مى‏پوشد و پیشاپیش پیروان خود حركت مى‏كند و مى‏گوید: و اثبوراه و یجیبونه و اثبورهم فیقول الملائكه‏» «لاتدعوا الیوم ثبورا واحدا و ادعوا ثبورا كثیرا» (فرقان /14).
بنابر آنچه گذشت ابلیس دشمنى ناپیداست و كارش فریب و نیرنگ است و مى‏تواند در همه شؤون آدمیزاد تصرف كند همواره در اندیشه سرازیر كردن وى از قله رفیع انسانیت است. چیزهایى را به او القا مى‏كند كه اصلى و حقیقتى در آنها نیست. چون هوى و هوس منشا تسلط و استیلاى اوست لذا وى را به پیروى از آن دعوت مى‏كند. پس باید راه نفوذ چنین دشمن خطرناكى را بست. براى

جلوگیرى از سلطه وى راههایى ارائه شده است. صدرالدین شیرازى «راه چیرگى بر ابلیس را در نیاشامیدن شراب كشنده دنیا و نپرداختن به خواهشها و شهوات مهلك آن مى‏داند. وى هوى و هوس را در حكم غذاى ابلیس تلقى مى‏كند وى معتقد است كه دل را باید به وسیله مخالفت‏با خواهشهاى نفس، از تصرف ابلیس بیرون آورد و با ذكر الهى آن را – كه جلوه‏گاه انوار حق و به عبارتى عرش رحمان است – آبادان كرد. پس جنگ میان ذكر خدا و وسوسه شیطان همانند

كشمكش میان نور و تاریكى و یا شب و روز است و به همین جهت پیغمبر اكرم‏صلى الله علیه وآله فرموده است: «شیطان در فرزند آدم همچون خون در رگها روان است‏» پس گذرگاه او را كه شهوت است‏باید به گرسنگى تنگ گردانید، زیرا گرسنگى است كه شهوت را مهار مى‏كند».
دیگر از راههاى بستن گذرگاه ابلیس تسمیه (بسمله) و ذكر بسم‏الله الرحمن الرحیم است. «سلاح ذكر، ذاكر را از شر وسوسه‏هاى فریبنده حفظ مى‏كند. ذاكر در واقع با گفتن تسمیه خود را از زیر سلطه ابلیس رها ساخته و تحت‏حمایت و سلطنت رحمن قرار مى‏دهد و به صفات او متصف مى‏گردد

و از اتصاف به صفات الهى است كه دل صفا مى‏یابد و بر اثر مواظبت‏بر ذكر و توجه به روح و باطن ذكر است كه رهایى ممكن مى‏شود. این آیه نه تنها باعث آرامش ذاكر مى‏گردد، بلكه نزول آیه قبل از هر چیز، آرامش بادها، تموج دریاها; و هبوط شیاطین را از آسمانها; سبب گردید». وقتى آتش

هولناك دوزخ از قدرت ذكر بسم‏الله گریزان گردد در فرار ابلیس كه خود طعمه چنان آتشى است دیگر تردیدى برجاى نمى‏ماند. چنان كه در تاثیر آن آمده است «بنده مؤمن چون در حال نزع بسم‏الله بگوید سكرات مرگ بر او آسان شود و خاك لحد بر او روضه رضوان گردد; و آتش دوزخ از او گریزان بود». و شرط برخوردارى از این ارزشها صدق نیت است. در آثار حیرت‏آور تسمیه گفتار على‏علیه‏السلام كه

علاوه بر معانى بالا، دیگر خواسته‏ها را در برمى‏گیرد، چنین است: «بسم‏الله. .. آرام‏بخش دلها، داروى دردها، دور كننده پلیدیها، آسان كننده دشواریها و برطرف كننده غمهاست‏». ذكر مزبور در صورتى كه از روى اخلاص و نیت‏باطنى قرائت‏شود بجز هزیمت لشكر تلبیس ابلیس، آثار بیشمارى بر آن مترتب است كه برخى از آنها در قالب الفاظ بدین‏گونه آمده است: «اى نامى كه به هر جایى قدم زنى و به هر كویى قدم نهى رنگ كس نگیرى و همه را به رنگ خود برآورى; به دیوان دیوان رسیدى لشكر

تلبیس ابلیس را هزیمت كردى. به میدان سلطان درآمدى، سر سروران و گردنكشان را به چنبر طاعت آوردى;». هر طاعت و عبادت بدنى مانند تهلیل (لااله الا الله) گفتن و تسبیح و نماز و ورد، داراى روح و جسمى است. جسم آن عبارت است از حركات و سكنات محسوس كه بجز خالق، گوشه‏اى از آن دامن مخلوق را نیز مى‏گیرد. (اشتراك بین خالق و مخلوق) كه آن را ریا و تظاهر مى‏نامند. اما روح آن عبارت است از اخلاص كامل و نیت‏باطنى; پس وقتى قرآن، تشرف به پیشگاه حق را مبتنى بر عمل شایسته ذكر مى‏كند و عمل شایسته را در عبادت بى‏شائبه و خالص مى‏داند (110 / كهف و3 / زمر)، ناظر به عبادتى با آن روح است و عبادت بدنى در واقع پلى است‏براى

رسیدن به عبادت روحانى و عبور از این مرحله انسان را به اخلاص باطنى مى‏رساند». و ثمره عبادت بدنى به تزكیه و تحلیه برمى‏گردد كه این دو بخش در آیه «قد افلح من تزكى‏» (اعلى /14) حقا كه فلاح و رستگارى یافت آن كه تزكیه كرد و آیه «وذكر اسم ربه فصلى‏» (اعلى /15) و به ذكر نام خداى خویش پرداخت و نماز كرد، طرح شده است و آیه «و ثیابك فطهر» و لباس خویش پاكیزه دار (مدثر /4) به تمام عبادات بدنى اشاره دارد; اما تزكیه، پاكى از پلیدیهاى قواست كه ریشه همه

آنها دلبستگى به زرق و برق دنیا و زینتهاى آن است، لذا پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله مى‏فرماید: دوستى دنیا سرآغاز و منشا هر خطا و نادرستى است (حب الدنیا راس كل خطیئه) كه در سه اصل حرص، كبر و حسد خلاصه شده است; اما تحلیه، عبارت از كسب فضیلتها و معرفتها و خو گرفتن به اخلاق الهى است تا آن كه صفا و شفافیت پیدا كرده صور وجود به تمام و كمال بر شكل واقعى خود مشاهده گردد. و ابوعلى سینا نیز، ترقى آدمى را در صفاى نفس دانسته و مى‏گوید:

«آن را به وسیله دانشها پاك گردان تا كمال یافته و تمامى موجودات را مشاهده نمایى‏». اكنون كه زمینه آشنایى با جسم و روح و مقصود عبادات فراهم شد، با توجه به فرمایش پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله كه: «لا اله الا الله برترین شعبه ایمان است‏» و قرآن «ولذكر الله اكبر» (عنكبوت /45) دلیل برترى كلمه توحید بر دیگر اذكار و اعمال شایسته این است كه در برابر هر عمل خیرى (بجز لااله الا الله) ضدى است كه در كفه مقابل آن قرار دارد; اما ضد توحید شركت است كه هیچ گاه در یك ترازو گرد نمى‏آیند همچنان كه وجود و عدم براى یك شخص، در ذات او جمع نمى‏گردد. پس معتقد به لااله

الا الله مشرك نمى‏تواند باشد و جمع بین آن دو ممكن نیست. صاحب مفاتیح‏الغیب چنین نتیجه‏گیرى مى‏كند: چون براى این ذكر معادلى وجود ندارد كه بتوان در كفه دیگر ترازو گذارد، لذا چیزى بر او برترى ندارد. پس اگر قرآن، آن را صفت اكبر توصیف مى‏كند بى‏دلیل نیست و ذكر با این خصوصیت‏بى‏تردید ذكر قلب است نه گردش زبان و قلب چون برترین اعضاست پس ذكر قلب نیز از دیگر اعضا بزرگتر و برتر است‏». وقتى رسول خداصلى الله علیه وآله ذكر مذكور را برترین گفتار خود و پیامبران پیشین تلقى

مى‏كند و امت را به مداومت‏بر آن مى‏خواند در برترى آن نمى‏توان تردید كرد». و تا زمانى كه اعضا بخصوص قلب، زیر نفوذ ابلیس و جنود او قرار دارد چون اعمال به القا و وسوسه وى شكل مى‏گیرد، ابلیسى است و ما براى این كه از شر این دشمن نیرومند رهایى یابیم و بر شركهاى بزرگ هواپرستى غالب آییم، باید سر به خاك مذلت نهیم و به ذات مقدس پروردگار پناه بریم‏». و در زیر پرچم حكومت «رحمن‏» قرار گیریم. البته تشخیص این معنى كه آیا تحت نفوذ ابلیس هستیم یا به لطف و توفیق

حضرت بارى سر بر آستانش نهاده‏ایم كار آسانى نیست; اما آثار وسوسه‏هاى ابلیس را در لحظه غلبه خشم یا زمانى كه درین اندیشه هستى كه از خدمت و محبت‏به آنان كه در آزار و اذیت تو كوشیده‏اند خوددارى كنى، بخوبى مى‏توان حس كرد كه بنابر آیه: «و اما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله‏» (اعراف /200) باید از شر او به خدا پناه برى تا از مكر و نیرنگهایش در امان بمانى‏» و آیه دیگر نشانه تصرف وى را چنین طرح مى‏كند «در صورتى كه ابلیس بخواهد تو را به خاطر خوى و صلت‏شایسته به بیراهه كشاند «فاستعذ بالله‏» (فصلت /36) از شر وسوسه‏هاى او به خدا پناه ببر» و در تفسیر آیه مذكور به گفتگوى پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله و ابلیس چنین اشاره شده كه آن بزرگوار وى را در نهایت درماندگى و آشتفگى مى‏بیند، چون دلیل آن را جویا مى‏شود، ابلیس سبب

آزردگى خود را در چهار چیز ذكر مى‏كند: یكى، آواز اسب رزمندگان در صحنه پیكار با كافران. دوم، آواز مؤذنان بر ماذنه، سوم، كسب و كارى كه بر طبق دستور شرع و ایمان انجام گیرد. چهارم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن بنده مؤمن است. سپس آن بزرگوار مخاطب قرار گرفته ضرورت تجهیزاتى نظیر زره، برگستوان، خود، مغفر، خیل و لشكر براى نبرد با دشمن ظاهرى توصیه شده است و در نبرد امت‏با دشمن نامرئى نیز تدارك ادواتى متناسب با وى یاد شده است كه بنابر قرآن «اذا قرات القرآن فاستغذ بالله‏» (نحل /98) زره آنان است و «قل اعوذ برب الناس‏» (الناس /1) برگستوان آنهاست. در چنین وضعیتى است كه امت در نبرد با دشمن پیروز و از وساوس او ایمن مى‏شوند». بجز موارد بالا قرائت‏برخى از سوره‏هاى قرآن نیز در فرار ابلیس تاثیر عمیق دارند.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل word چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

فایل word چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل word چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چكیده:
به علت گسترش دامنه فعالیت واحدهای اقتصادی و در پاسخگویی به نیازهای مختلف فنی، مالی و علمی، شركت‌های بزرگ با خرید سهام شركت‌های كوچكتر توانایی خود را گسترش داده و شركت‌های بزرگتر فعالیت‌های گوناگون را فراهم می‌آورند. با گسترش گروه شركت‌ها و پدید آمدن شركت‌های سرمایه‌گذاری، مسأله تلفیق صورت‌های مالی این واحدهای اقتصادی مطرح گردید. مطابق استاندارد شماره 18 ایران تحت عنوان صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی از سال 1380 الزامی گردیده است.
تحقیق حاضر به بررسی نحوه تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری پرداخته است كه برای انجام این بررسی ابتدا به تعریف صورت‌های مالی تلفیقی و مبانی، الزام و ارائه این صورت‌ها و نحوه ثبت و حسابداری آنها پرداخته شده است. از اینرو ابتدا با بررسی استانداردهای حسابداری 18 و 19 مطالبی درخصوص تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی تهیه شده است. سپس با بررسی استانداردهای حسابداری بین‌المللی و ایران چگونگی استفاده از این استانداردها با ذكر مثال‌هایی ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول – كلیات تحقیق 2
صورت‌های مالی تلفیقی 3
مبانی نظری صورت‌های مالی تلفیقی 5
الزام صورت‌های مالی تلفیقی 6
كنترل (تسلط) 7
ارائه صورت‌های مالی تلفیقی 9
معافیت واحد تجاری اصلی از تهیه صورت‌های مالی تلفیقی 11
حسابداری صورت‌های مالی تلفیقی 11
ثبت تحصیل 13
حسابداری سرمایه‌گذاری بعد از تاریخ تحصیل 15
تخصیص مازاد در سال‌های بعد از سال تحصیل 16
روش بهای تمام شده 17
بهای تمام شده مستقیم و غیرمستقیم 19
تخصیص بهای تمام شده خرید 19
تعیین بهای تمام شده شركت تحصیل شده 20
روش ارزش ویژه 21
حذف روش ارزش ویژه 22
بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری 22
استانداردهای حسابداری صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری 24
دلایل تجدیدنظر در استاندارد 24
تعاریف 25
دامنه كاربرد 26
دامنه صورت‌های مالی تلفیقی 27
داد و ستد كالا بین شركت‌های وابسته 27
حساب تقسیم سود ویژه تلفیقی 29
فروش كالا یا انتقال آن از شركت‌های فرعی به شركت‌های اصلی 29
شمول صورت‌های مالی تلفیقی 32
صورت‌های مالی تلفیقی شریك خاص 33
كنترل موقت 35
محدودیت‌های بلندمدت 36
خروج از شمول صورت‌های مالی تلفیقی 37
تعریف واحد تجاری فرعی 37
موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق 38
ترتیب مجدد اقلام حقوق صاحبان سهام شركت فرعی 39
تغییر ارزش اسمی سهام شركت فرعی 39
تجزیه و تحلیل روندها برای واحدهای انتفاعی تركیبی 39
سود تلفیقی هر سهم 42
محاسبه سود هر سهم در مواردی كه شركت‌های وابسته وجود دارند 43
ضوابط تلفیق 44
ترازنامه تلفیقی 45
ماهیت ترازنامه تلفیقی 45
كاربرگ ترازنامه تلفیقی 45
ویژگی‌های ترازنامه تلفیقی و ترازنامه‌های جداگانه شركت‌های اصلی و فرعی 46
ترازنامه تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 47
صورت‌ تلفیقی سود و زیان و صورت تلفیقی سود (زیان) انباشته 47
صورت سود و زیان تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 48
صورت سود و زیان جامع تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 49
صورت سود و زیان تلفیقی به روش خرید 49
اثر بكارگیری روش بالا بر سود خالص تلفیقی 50
صورت تلفیقی گردش وجوه نقد 50
صورت جریان وجوه نقد تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 52
سودهای تحقق نیافته مربوط به موجودی‌ها در كاربرگ صورت‌های مالی تلفیقی 53
افشا 54
سهم اقلیت 56
نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص دارائی‌ها 56
نحوه انعكاس سهم اقلیت در ترازنامه 56
نحوه انعكاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان 57
تخصیص سود تحقق نیافته به شركت اصلی و سهامداران اقلیت 58
مانده بدهكار سهم اقلیت 58
نحوه انتساب سرقفلی به اكثریت و اقلیت 59
سرقفلی یا سرقفلی منفی 59
معاملات و مانده‌های درون گروهی 60
مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری 61
رویه‌های حسابداری 61
تاریخ‌ها و دوره‌های حسابداری 62
مالكیت سهام واحد تجاری اصلی 62
استانداردهای حسابداری 64
مبنای تهیه استانداردهای حسابداری 64
دامنه كاربرد استانداردهای حسابداری 64
تهیه و ارائه صورت‌های مالی 65
انحراف از استانداردهای حسابداری 65
فصل دوم – پیشینه تحقیق 67
فصل سوم – روش تحقیق 67
فصل چهارم – یافته‌ها و نتایج تحقیق 68
منابع و مآخذ 69

مقدمه:
در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به‌منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی‌ آورده‌اند. این واحدها، هدف هم‌افزایی ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل‌دهنده آن را دنبال می‌کنند که عموما” در نتیجه ترکیب واحدهای تجاری حاصل می‌شود. چنانچه از تركیب دو یا چند شركت، یك شخصیت اقتصادی واحد شكل بگیرد، تلفیق اطلاعات مالی شركت‌ها در قالب یك مجموعه صورت‌های مالی مجزا ضرورت پیدا می‌كند. این فرض وجود دارد كه صورت‌های مالی تلفیقی معنا و مفهوم بیشتری از چند صورت مالی جداگانه دارد و اگر در گروهی از شركت‌ها یكی بر دیگری كنترل مالی داشته باشد، این صورت‌ها اطلاعات مالی را به نحو مطلوبتر ارائه می‌كند.
صورت‌های مالی تلفیقی از زمانی رایج شد كه این باور پدید آمد كه مرزهای بین شخصیت‌های اقتصادی جداً باید نادیده گرفته شود تا بتوان عملیات تجاری گروهی از واحدای تجاری به هم وابسته را به عنوان یك كلیك اقتصادی و مالی گزارش كرد.

منابع و مآخذ:
• بزرگ اصل، موسی، نگاهی به مبانی نظری صورت‌های مالی تلفیقی، فصلنامه حسابرس شماره 12، پاییز 1380،31-28.
• جمشید‌ی‌فرد، سعید، مقررات مالیاتی و الزامات آن در گروه شرکتها، فصلنامه حسابرس شماره 13، زمستان 1380،23-17.
• كمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری، استانداردهای بین‌المللی حسابداری، سازمان حسابرسی نشریه شماره 88، چاپ اول، مهر1371.
• کمیته فنی، استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 145، چاپ اول، 1380
• صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی، سازمان حسابرسی، استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 18
• حسابداری مشاركت‌های خاص، سازمان حسابرسی، استاندارد حسابداری شماره 23.
• تاروردی، یدا…، “حسابداری مالی، جلد دوم، صورتهای مالی تلفیقی”، 1386.
• شباهنگ، رضا، “حسابداری پیشرفته، جلد اول، صورتهای مالی تلفیقی”، 1382
• بشیری خصال، لیلا، “بررسی تنگناهای اجرایی صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری 18 و 19″، 1382.
• برهانی، سیدعباس، “بررسی تأثیر صورت‌های مالی تلفیقی بر تصمیم‌گیری”، 1384.
• خوش‌طینت، محسن، “علل عدم استفاده از صورت‌های مالی تلفیقی در تصمیم‌گیری مدیران”، مجله دانشكده مدیریت دانشگاه تهران،1382.
• میرمطهری، سیداحمد، “اهمیت صورت‌های مالی تلفیقی در گزارشگری مالی شركت‌های سرمایه‌گذاری” سمینار مبانی تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی.
• خوش‌طینت،‌ محسن، “صورت‌های مالی تلفیقی و استانداردها” سمینار مبانی تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی فایل word چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل word چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری هدایت میشوید
فایل word چگونگی تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری

دانلود این فایل

دیدگاه‌تان را بنویسید: